Erikoistu olennaiseen

Toi­min­ta­kult­tuu­ris­sam­me yh­dis­tyy vä­lit­tö­myys, yh­des­sä on­nis­tu­mi­nen ja huip­puo­saa­mi­nen. Työ­paik­ka­na mei­dät tun­ne­taan ma­ta­las­ta hie­rar­kias­ta ja hy­väs­tä yh­teis­hen­ges­tä. Mut­kat­to­muus ja ih­mi­sen ko­koi­nen yri­tys ovat myös asioi­ta, joi­ta työn­te­ki­jäm­me ar­vos­ta­vat.

An­nam­me työn­te­ki­jöil­lem­me vas­tuu­ta ja it­se­näi­syyt­tä kun­kin osaa­mi­sen mu­kai­ses­ti. Yk­sin ei tar­vit­se pär­jä­tä, vaan saat asian­tun­ti­ja­tii­miem­me täy­den tuen työs­sä me­nes­ty­mi­sel­le­si. Ju­ris­ti­na si­nul­la on myös mah­dol­li­suus eri­kois­tua useam­mal­le osaa­mi­sa­lu­eel­le. Pää­set laa­jen­ta­maan osaa­mis­ta­si ja osal­lis­tu­maan mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­siin toi­mek­sian­toi­hin ja eri osak­kai­den ve­tä­miin pro­jek­tei­hin. Hoi­dam­me jat­ku­vas­ti usei­ta mer­kit­tä­viä ja uraa­uur­ta­via toi­mek­sian­to­ja ja niis­sä pää­set työs­ken­te­le­mään yh­des­sä mui­den eri­kois­tu­mi­sa­luei­den am­mat­ti­lais­ten kans­sa.

Ar­vos­tam­me jous­ta­vaa, toi­meen tart­tu­vaa ja vas­tuul­lis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta sekä hy­viä yh­teis­työ­tai­to­ja. Toi­mek­sian­nois­sam­me on usein kan­sain­vä­li­nen kul­ma, jo­ten työs­sä me­nes­ty­mi­seen tar­vi­taan erin­omais­ta englan­nin kie­len tai­toa.

Olem­me kas­va­neet vuo­sit­tain rek­ry­toin­tien kaut­ta ja et­sim­me jat­ku­vas­ti uusia ky­vyk­kyyk­siä jouk­kuet­tam­me täy­den­tä­mään. Jos olet pal­ve­lu­hen­ki­nen, lii­ke­ju­ri­dii­kas­ta syt­ty­vä la­ki­mies, lähetä avoin hakemuksesi meille tai ota yh­teyt­tä HR Koor­di­naat­to­riim­me Mar­jo Lauk­ka­seen marjo.laukkanen@hpp.fi.

HPP TRAINEEOHJELMAT

Toi­mis­tol­lam­me työs­ken­te­lee vuo­sit­tain yli 25 oi­keus­tie­tei­den opis­ke­li­jaa har­joit­te­li­ja­teh­tä­vis­sä. Har­joit­te­luoh­jel­mia on tar­jol­la eri opin­to­jen vai­hees­sa ole­vil­le opis­ke­li­joil­le:

Ju­nior Trai­nee – opin­to­jen al­ku­vai­hees­sa ole­vat opis­ke­li­jat

Le­gal Trai­nee – opin­to­jen puo­li­vä­lis­sä ole­vat opis­ke­li­jat

As­socia­te Trai­nee – opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa ole­vat opis­ke­li­jat

Lii­ke­toi­min­nan jat­ku­vas­ti kas­vaes­sa haem­me jouk­koom­me mo­ti­voi­tu­nei­ta, in­nos­tu­nei­ta ja lah­jak­kai­ta tu­le­vai­suu­den ju­ris­te­ja. Ar­vos­tam­me jous­ta­vaa, toi­meen tart­tu­vaa ja vas­tuul­lis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta, erin­omais­ta suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa sekä op­pi­mis­ha­lua.

Otamme jatkuvasti vastaan hakemuksia kaikille harjoittelujaksoille. Lii­tä mu­kaan ha­ke­mus­kir­je, CV ja opin­to­suo­ri­tuso­te yh­te­nä lii­te­tie­dos­to­na.

Associate Trainee

Oi­keus­tie­teen opin­to­je­si lop­pu­vai­hees­sa voit työs­ken­nel­lä ko­ko­päi­väi­se­nä har­joit­te­li­ja­na toi­mis­tol­lam­me. Saat mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua HPP:llä työs­ken­te­le­vän ju­ris­tin työ­hön ja ke­hit­tää osaa­mis­ta­si va­lit­se­mal­la­si ju­ri­dii­kan osa-alu­eel­la. Ko­ko­päi­väi­se­nä har­joit­te­li­ja­na työs­ken­te­let osa­na ni­met­tyä lii­ke­toi­min­ta­ryh­mää (M&A, kilpailu, ym­pä­ris­tö, tek­no­lo­gia, in­sol­vens­si, riidanratkaisu).

Har­joit­te­li­jat avus­ta­vat laa­jas­ti eri asian­tun­te­musa­luei­dem­me ju­ris­te­ja toi­mek­sian­toi­hin liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä, muun muas­sa eri­lais­ten ju­ri­dis­ten asia­kir­jo­jen laa­din­nas­sa sekä oi­keu­del­li­sis­sa sel­vi­tys- ja kään­nös­töis­sä. Ko­koai­kai­sen har­joit­te­lu­jak­son kes­to on noin nel­jä kuu­kaut­ta.

Täy­tä hakulomake ja lii­tä mu­kaan englan­nin­kie­li­nen ha­ke­muk­se­si, CV ja opin­to­suo­ri­tuso­te yh­te­nä lii­te­tie­dos­to­na.

Legal Trainee

Olet jo opin­nois­sa­si yl­tä­nyt yli puo­len vä­lin ja pys­tyt avus­ta­maan ju­ris­te­ja eri­lai­sis­sa oi­keus­in­for­ma­tii­kan teh­tä­vis­sä, asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­ses­sa ja oi­keu­del­li­sis­sa kään­nök­sis­sä. Osa-ai­kai­sel­la har­joit­te­lu­jak­sol­la työs­ken­te­let noin 2–3 päi­vää vii­kos­sa. Har­joit­te­lu­jak­sot kes­tä­vät kes­ki­mää­rin yh­den vuo­den, mut­ta jak­son pi­tuus vaih­te­lee ja on jous­ta­vas­ti so­vit­ta­vis­sa 4–18 kuu­kau­den pi­tui­sek­si. Ha­kuai­kam­me osa-ai­kai­sil­le har­joit­te­lu­jak­soil­le päät­ty­vät 30.9.2018 (aloi­tus tam­mi­kuus­sa 2019) ja 17.3.2019 (aloi­tus syys­kuus­sa 2019).

Junior Trainee

Täs­sä roo­lis­sa toi­mit ju­ris­tien ja mui­den or­ga­ni­saa­tion toi­min­to­jen tär­keä­nä tu­ke­na ja mo­nen työ­kii­reen pe­las­ta­ja­na. Työ­päi­vää­si si­säl­tyy eri­lai­sia teh­tä­viä ja hoi­dat niin ju­ris­teil­ta kuin muul­ta toi­mis­to­hen­ki­lös­töl­tä tu­le­via teh­tä­viä: tu­los­ta­mis­ta, asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mis­ta vi­ran­omai­sil­le sekä esi­mer­kik­si toi­mis­ton vas­taa­no­tos­sa ja ko­kous­jär­jes­te­lyis­sä avus­ta­mis­ta. Työs­ken­te­ly on lu­ku­vuo­den ai­ka­na osa-ai­kais­ta, noin 2-3 päi­vää vii­kos­sa. Har­joit­te­lu­jak­sot kes­tä­vät kes­ki­mää­rin yh­den vuo­den, mut­ta jak­son pi­tuus vaih­te­lee ja on jous­ta­vas­ti so­vit­ta­vis­sa 4–18 kuu­kau­den pi­tui­sek­si. Ha­kuai­kam­me osa-ai­kai­sil­le har­joit­te­lu­jak­soil­le päät­ty­vät 30.9.2018 (aloi­tus tam­mi­kuus­sa 2019) ja 17.3.2019 (aloi­tus syys­kuus­sa 2019).

 

Tar­kem­mat ha­kua­jat jul­kais­taan il­moi­tuk­sis­sam­me Paragraaffin oik­ka­ri­pörs­sin si­vuil­la.

Associate

Junior ja Legal