Valitse aihepiiri

HPP avustaa Fintoilia ja Taaleria Haminan biotuotetehdashankkeessa

HPP avustaa Fintoil Oy:tä hankkeessa, jossa Fintoil Oy rakentaa raakamäntyöljyä jalostavan tuotantolaitoksen Haminaan. Laitoksen rakentaminen aloitetaan, kun yhtiö on saanut ympäristö- ja rakennusluvat, aikaisintaan arviolta loppuvuodesta 2020, ja sen tuotanto käynnistyy Haminan öljysatamassa vuoden 2022 aikana. Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yli 60 % biotuotetehtaan […]

HPP avusti japanilaista Mujia lippulaivamyymäläprojektissa

HPP toimi japanilaisen vähittäiskaupan jättilaisen, Mujin, oikeudellisena neuvonantajana sen perustaessa liiketoimintojaan Suomeen. HPP:n yhtiö-, vero-, kiinteistö- ja työoikeustiimit neuvoivat Mujia useissa tämän noin kaksi vuotta kestäneen laajan vähittäiskauppaprojektin oikeudellisissa osa-alueissa. Kauppakeskus Kampissa sijaitseva, koko kerroksen kattava Mujin lippulaivamyymälä on maailman suurin Muji-myymälä, jonka valikoima koostuu sekä suomalaisista että japanilaisista Muji-tuotteista. Mujin lippulaivamyymälä avattiin Helsinkiin perjantaina […]

HPP pääneuvonantajana merkittävässä agritech-kaupassa

HPP toimi Pro Farm Technologies Oy:n osakkeenomistajien pääneuvonantajana yhtiön osakkeiden myynnissä Marrone Bio Innovations Inc:ille. Pro Farm Technologies Oy hankitaan sovitulla 31,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yritysarvolla sisältäen 6,2 miljoonan dollarin käteissumman ja 12,7 miljoonan Marrone Bio Innovations Inc. osakkeen yhdistelmän, joka maksetaan Pro Farm Technologies Oy:n osakkaille, velkojille ja neuvonantajille transaktion täytäntöönpanossa, sekä mahdollisuuden kokonaisuudessaan […]

HPP avusti yhdysvaltalaista DoubleVerify Inc.:iä semanttiseen tekoälyalustaan erikoistuneen Leiki Oy:n osakekannan hankinnassa

HPP avusti yhdysvaltalaista DoubleVerify Inc.:iä ja sen yksityistä pääomasijoittajaa Providence Equity Partnersia Leiki Oy:n koko osakekannan hankinnassa. Leiki Oy on suomalainen semanttisen tekoälyalustan tarjoaja, joka toimittaa kontekstuaalisia ja yleisöanalysointiratkaisuja markkinoijille ja mediayhtiöille. DoubleVerify Inc. on johtava ja riippumaton mittausohjelmien ja analytiikan tarjoaja nopeasti kasvavalla markkinasegmentillä. Transaktio toteutettiin käteiskaupalla 27. joulukuuta 2018. Tämä on viimeisin transaktio […]

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä rahoitus- ja omistusjärjestelyssä

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä (”Virta”) sen kasvurahoituksen järjestämisessä ja omistusjärjestelyissä, joiden seurauksena yhtiön pääomistajiksi tulivat Euroopan johtava energiayhtiö E.ON, Helen ja Lahti Energia. Rahoituskierroksen tarkoituksena on turvata Virran kansainvälinen kasvu nopeasti kasvavilla sähköajoneuvojen latauspalvelujen markkinoilla lähivuosina. Virta ja E.ON olivat jo aikaisemmin tehneet laajan operatiivisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella E.ON:nin latauspisteet Euroopassa siirtyivät asteittain käyttämään Virran […]

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

HPP avus­ti ja­pa­ni­lais­ta Morp­ho Inc:iä suo­ma­lai­sen Top Data Science Oy:n osak­kei­den han­kin­nas­sa. Morp­ho Inc on joh­ta­va ja­pa­ni­lai­nen pörs­si­no­tee­rat­tu oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jä, joka toi­mit­taa rat­kai­su­ja eri teol­li­suus­sek­to­reil­le, ku­ten äly­pu­he­lin-, au­to­teol­li­suus- ja diag­nos­ti­sen ku­van­ta­mi­sen alal­le. Top Data Science Oy on suo­ma­lai­nen da­ta­tie­de- ja oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys, joka eri­kois­tuu vaa­ti­viin data-ana­lyy­sei­hin, te­ko­ä­lyyn ja ko­neop­pi­mi­sen rat­kai­sui­hin. Osak­keet han­kit­tiin yh­tiön pe­rus­ta­jil­ta, jot­ka jat­ka­vat mu­ka­na […]

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä suomalaisen Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa. Morpho Inc on johtava japanilainen pörssinoteerattu ohjelmistokehittäjä, joka toimittaa ratkaisuja eri teollisuussektoreille, kuten älypuhelin-, autoteollisuus- ja diagnostisen kuvantamisen alalle. Top Data Science Oy on suomalainen datatiede- ja ohjelmistokehitysyritys, joka erikoistuu vaativiin data-analyyseihin, tekoälyyn ja koneoppimisen ratkaisuihin. Osakkeet hankittiin yhtiön perustajilta, jotka jatkavat mukana […]

HPP toi­mi Glo­bal Equip­ment Ser­vices and Ma­nu­fac­tu­ring Inc:n oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na JOT Au­to­ma­tion Oy:n yrityskaupassa

HPP toi­mi Glo­bal Equip­ment Ser­vices and Ma­nu­fac­tu­ring, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na ra­hoi­tus­jär­jes­te­lys­sä, jos­sa GES teki vuon­na 2016 si­joi­tuk­sen JOT Au­to­ma­tion Oy:öön (”JOT”) ja jon­ka toi­ses­sa vai­hees­sa GES nyt ir­taan­tui si­joi­tuk­ses­taan  JOT:n koko osa­ke­kan­nan kau­pan yh­tey­des­sä. Jär­jes­te­lyn to­teu­dut­tua 4.6.2018, omis­tus JOT:ssa siir­tyi kii­na­lai­sel­le Suz­hou Vic­to­ry Preci­sion Ma­nu­fac­tu­re Co., Ltd:lle. JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin […]

HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

HPP toimi Volution Groupin oikeudellisena neuvonantajana Oy Pamon Ab:n (”Pamon”) osakekannan hankinnassa. Pamon on johtava koneellisten ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmien suunnittelija, valmistaja ja toimittaja, joka toimii pääasiassa uudisrakentamisen ja rakennusten perusparantamisen markkinoilla Suomessa. Volution Group plc on johtava ilmanvaihtotuotteiden toimittaja asuin- ja liikerakennusten rakentamisen markkinoilla Iso-Britanniassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Australaasiassa. Sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Lontoon […]

HPP toimi Global Equipment Services and Manufacturing Inc:n oikeudellisena neuvonantajana JOT Automation Oy:n yrityskaupassa

HPP toi­mi Global Equipment Services and Manufacturing, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na rahoitusjärjestelyssä, jossa GES teki vuonna 2016 sijoituksen JOT Automation Oy:öön (”JOT”) ja jonka toisessa vaiheessa GES nyt irtaantui sijoituksestaan  JOT:n koko osakekannan kaupan yhteydessä. Järjestelyn toteuduttua 4.6.2018, omistus JOT:ssa siirtyi kiinalaiselle Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd:lle. JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin […]