Valitse aihepiiri

HPP avusti yhdysvaltalaista DoubleVerify Inc.:iä semanttiseen tekoälyalustaan erikoistuneen Leiki Oy:n osakekannan hankinnassa

HPP avusti yhdysvaltalaista DoubleVerify Inc.:iä ja sen yksityistä pääomasijoittajaa Providence Equity Partnersia Leiki Oy:n koko osakekannan hankinnassa. Leiki Oy on suomalainen semanttisen tekoälyalustan tarjoaja, joka toimittaa kontekstuaalisia ja yleisöanalysointiratkaisuja markkinoijille ja mediayhtiöille. DoubleVerify Inc. on johtava ja riippumaton mittausohjelmien ja analytiikan tarjoaja nopeasti kasvavalla markkinasegmentillä. Transaktio toteutettiin käteiskaupalla 27. joulukuuta 2018. Tämä on viimeisin transaktio […]

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä rahoitus- ja omistusjärjestelyssä

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä (”Virta”) sen kasvurahoituksen järjestämisessä ja omistusjärjestelyissä, joiden seurauksena yhtiön pääomistajiksi tulivat Euroopan johtava energiayhtiö E.ON, Helen ja Lahti Energia. Rahoituskierroksen tarkoituksena on turvata Virran kansainvälinen kasvu nopeasti kasvavilla sähköajoneuvojen latauspalvelujen markkinoilla lähivuosina. Virta ja E.ON olivat jo aikaisemmin tehneet laajan operatiivisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella E.ON:nin latauspisteet Euroopassa siirtyivät asteittain käyttämään Virran […]

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

HPP avus­ti ja­pa­ni­lais­ta Morp­ho Inc:iä suo­ma­lai­sen Top Data Science Oy:n osak­kei­den han­kin­nas­sa. Morp­ho Inc on joh­ta­va ja­pa­ni­lai­nen pörs­si­no­tee­rat­tu oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jä, joka toi­mit­taa rat­kai­su­ja eri teol­li­suus­sek­to­reil­le, ku­ten äly­pu­he­lin-, au­to­teol­li­suus- ja diag­nos­ti­sen ku­van­ta­mi­sen alal­le. Top Data Science Oy on suo­ma­lai­nen da­ta­tie­de- ja oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys, joka eri­kois­tuu vaa­ti­viin data-ana­lyy­sei­hin, te­ko­ä­lyyn ja ko­neop­pi­mi­sen rat­kai­sui­hin. Osak­keet han­kit­tiin yh­tiön pe­rus­ta­jil­ta, jot­ka jat­ka­vat mu­ka­na […]

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä suomalaisen Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa. Morpho Inc on johtava japanilainen pörssinoteerattu ohjelmistokehittäjä, joka toimittaa ratkaisuja eri teollisuussektoreille, kuten älypuhelin-, autoteollisuus- ja diagnostisen kuvantamisen alalle. Top Data Science Oy on suomalainen datatiede- ja ohjelmistokehitysyritys, joka erikoistuu vaativiin data-analyyseihin, tekoälyyn ja koneoppimisen ratkaisuihin. Osakkeet hankittiin yhtiön perustajilta, jotka jatkavat mukana […]

HPP toi­mi Glo­bal Equip­ment Ser­vices and Ma­nu­fac­tu­ring Inc:n oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na JOT Au­to­ma­tion Oy:n yrityskaupassa

HPP toi­mi Glo­bal Equip­ment Ser­vices and Ma­nu­fac­tu­ring, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na ra­hoi­tus­jär­jes­te­lys­sä, jos­sa GES teki vuon­na 2016 si­joi­tuk­sen JOT Au­to­ma­tion Oy:öön (”JOT”) ja jon­ka toi­ses­sa vai­hees­sa GES nyt ir­taan­tui si­joi­tuk­ses­taan  JOT:n koko osa­ke­kan­nan kau­pan yh­tey­des­sä. Jär­jes­te­lyn to­teu­dut­tua 4.6.2018, omis­tus JOT:ssa siir­tyi kii­na­lai­sel­le Suz­hou Vic­to­ry Preci­sion Ma­nu­fac­tu­re Co., Ltd:lle. JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin […]

HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

HPP toimi Volution Groupin oikeudellisena neuvonantajana Oy Pamon Ab:n (”Pamon”) osakekannan hankinnassa. Pamon on johtava koneellisten ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmien suunnittelija, valmistaja ja toimittaja, joka toimii pääasiassa uudisrakentamisen ja rakennusten perusparantamisen markkinoilla Suomessa. Volution Group plc on johtava ilmanvaihtotuotteiden toimittaja asuin- ja liikerakennusten rakentamisen markkinoilla Iso-Britanniassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Australaasiassa. Sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Lontoon […]

HPP toimi Global Equipment Services and Manufacturing Inc:n oikeudellisena neuvonantajana JOT Automation Oy:n yrityskaupassa

HPP toi­mi Global Equipment Services and Manufacturing, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na rahoitusjärjestelyssä, jossa GES teki vuonna 2016 sijoituksen JOT Automation Oy:öön (”JOT”) ja jonka toisessa vaiheessa GES nyt irtaantui sijoituksestaan  JOT:n koko osakekannan kaupan yhteydessä. Järjestelyn toteuduttua 4.6.2018, omistus JOT:ssa siirtyi kiinalaiselle Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd:lle. JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin […]

HPP avusti suomalaisia osapuolia Hobby Hallin ja Hansapostin yhdistymisessä

HPP avusti Hobby Hall Oy:tä ja sen suomalaisia omistajia SGN Group Oy:tä ja Four P&P Consulting Oy:tä verkkokauppa Hobby Hallin ja Viron suurimman verkkokauppa Hansapostin yhdistymisessä. Yhdistymisen myötä syntyi uusi merkittävä kansainvälinen verkkokauppatoimija, jonka liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä noin 200 henkeä ja jolla on valikoimissaan yli 330.000 tuotetta. Hobby Hall siirtyi suomalaisen […]

HPP avusti Casekingiä sen ostaessa suomalaisen Jimm’s PC Store -verkkokaupan

HPP toimi neuvonantajana Casekingille ja sen yksityiselle pääomasijoittajalle Equistone Partners Europelle onnistuneessa yrityskaupassa, jossa Caseking osti Jimm’s PC Store Oy:n osakekannan. Caseking on Euroopan ykkösfoorumi harraste- ja ammattilaispelaajille. Jimm’s PC Store Oy on Suomen markkinajohtaja PC-pelivälineiden ja komponenttien sähköisessä jälleenmyynnissä. Caseking-konserni vahvistaa hankinnalla asemaansa skandinaavisilla markkinoilla, minkä lisäksi Casekingin ainutlaatuinen tuotevalikoima luo Jimm’sille kasvumahdollisuuksia. Kaupan […]

HPP avusti CGI:tä Valmetin globaalissa IT-ulkoistuksessa

HPP avusti IT-palveluyhtiö CGI:tä teollisuusteknologiayhtiö Valmet Oyj:n IT-ulkoistuksessa. Liikkeenluovutussopimus kattaa kaikki Valmetin yli 30 toimintamaata ja on arvoltaan 38 miljoonaa euroa. Samalla CGI:lle siirtyy noin 60 Valmetin ICT-asiantuntijaa. CGI on yksi maailman suurimpia IT- ja liike-elämän prosessipalveluiden toimittajia. CGI:n liikevaihto vuonna 2016 oli 10,7 miljardia Kanadan dollaria. Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen […]