Valitse aihepiiri

HPP avusti Stiftelsen Sedmigradsky sr säätiötä Cavoniuksen talon kiinteistön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnissä

HPP avusti Stiftelsen Sedmigradsky sr säätiötä osoitteessa Pohjoisesplanadi 21 sijaitsevan Cavoniuksen talon kiinteistön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnissä CapMan Nordic Real Estate II rahastolle. Kohteen kadunpuoleinen osa on rakennettu vuonna 1820 ja rakennus on siten yksi Helsingin liikekeskustan vanhimmista rakennuksista. HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

SBB hankkii vanhainkoteja, esikouluja ja hoivakiinteistöjä Suomesta 142 miljoonalla eurolla

HPP avusti Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) -nimistä Nasdaq-listattua kiinteistösijoittajaa, joka on erikoistunut sijoittamaan Pohjoismaisiin yhteiskunnallisiin palvelukiinteistöihin, transaktiossa, jossa SBB sitoutui hankkimaan 48 kiinteistökohteesta muodostuvan portfolion. Kohteista 27 on vanhainkoteja, 11 esikouluja ja 10 hoivakiinteistöjä. Portfolion myyjänä oli Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt. Kaupan arvo on 142 miljoonaa euroa, ja kyseessä on siten Suomen toiseksi suurin […]

HPP avusti Elite Alfred Bergin rahastoa kiinteistöjärjestelyssä

Elite Alfred Bergin kiinteistörahasto on allekirjoittanut sopimuksen Kuopion Portin A-vaiheen liike- ja toimistotilojen ostamisesta Lapti Group -konserniin kuuluvalta Rakennusliike Lapti Oy:ltä. Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston omistukseen siirtyy yhteensä 3 484 m2 liike- ja toimistotiloja. Kuopion Portin A-vaihe valmistuu vuoden 2020 alussa. Kuopion rautatieaseman ja linja-autoaseman viereen vaiheittain vuosina 2020-2023 valmistuva Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon […]

HPP toimi Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelsen neuvonantajana kiinteistön myyntiprosessissa

HPP avusti Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelseniä asuinkerrostalon myynnissä. Lauttasaaressa sijaitseva asuinkerrostalo myytiin Asunto Oy Helsingin Lahnaruoho-nimiselle yhtiölle, jonka omistavat Asuntosalkku Suomi, Nordic Business Investments ja Diretor. Asuinkerrostalossa on yhteensä 40 asuinhuoneistoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2607 neliömetriä. HPP vastasi kauppakirjan laatimisesta ja muusta juridisesta neuvonannosta myyntiprosessin aikana. Kauppa toteutettiin 3.1.2019.  

HPP avusti Eliten rahastoa kahdessa kiinteistötransaktiossa

Elite Finland Value Added Fund II Ky toteutti kaksi kiinteistötransaktiota, joissa rahasto hankki yhteensä kolme paikallista vähittäismyyntikohdetta suomalaisilta yksityisiltä kiinteistökehittäjiltä. Kohteet sijaitsevat Nokialla, Jyväskylässä ja Ylöjärvellä ja kunkin kohteen ankkurivuokralaisena toimii Kesko. HPP avusti Eliteä kaikissa transaktioon liittyvissä juridisissa asioissa, sisältäen oikeudelliset ja verotukselliset due diligence -tarkastukset, transaktiodokumentaation laadinnan ja neuvottelun sekä järjestelyyn liittyvät yhtiöoikeudelliset […]

HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

HPP toi­mi Vo­lu­tion Grou­pin oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na Oy Pa­mon Ab:n (”Pamon”) osa­ke­kan­nan han­kin­nas­sa. Pa­mon on joh­ta­va ko­neel­lis­ten il­man­vaih­to- ja läm­mön­tal­teen­ot­to­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­li­ja, val­mis­ta­ja ja toi­mit­ta­ja, joka toi­mii pää­asias­sa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen ja ra­ken­nus­ten pe­rus­pa­ran­ta­mi­sen mark­ki­noil­la Suo­mes­sa. Vo­lu­tion Group plc on joh­ta­va il­man­vaih­to­tuot­tei­den toi­mit­ta­ja asuin- ja lii­ke­ra­ken­nus­ten ra­ken­ta­mi­sen mark­ki­noil­la Iso-Bri­tan­nias­sa, Poh­jois­mais­sa, Kes­ki-Eu­roo­pas­sa ja Austra­laa­sias­sa. Sen osak­keet ovat jul­ki­sen kau­pan­käyn­nin koh­tee­na Lon­toon […]

HPP toimi Helsingin kaupungin neuvonantajana kaupunkiympäristötalon kaupassa

Helsingin kaupunki on 4.12.2018 sopinut saksalaisen Union Investment Real Estate GmbH:n kanssa Helsingin Kalasatamaan rakennettavan kaupunkiympäristötalon kaupasta. Kauppasummaksi on sovittu 165 miljoonaa euroa ja kaupat on sovittu toteutettavaksi, kun rakennus on valmistunut. Kaupunki jää tuolloin kohteeseen vuokralle 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupunkiympäristötalon vuokrattava pinta-ala on noin 27 500 neliömetriä. HPP on avustanut Helsingin kaupunkia hankkeen […]

HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

HPP toimi Volution Groupin oikeudellisena neuvonantajana Oy Pamon Ab:n (”Pamon”) osakekannan hankinnassa. Pamon on johtava koneellisten ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmien suunnittelija, valmistaja ja toimittaja, joka toimii pääasiassa uudisrakentamisen ja rakennusten perusparantamisen markkinoilla Suomessa. Volution Group plc on johtava ilmanvaihtotuotteiden toimittaja asuin- ja liikerakennusten rakentamisen markkinoilla Iso-Britanniassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Australaasiassa. Sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Lontoon […]