HPP Asianajotoimisto

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

HPP avus­ti ja­pa­ni­lais­ta Morp­ho Inc:iä suo­ma­lai­sen Top Data Science Oy:n osak­kei­den han­kin­nas­sa. Morp­ho Inc on joh­ta­va ja­pa­ni­lai­nen pörs­si­no­tee­rat­tu oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jä, joka toi­mit­taa rat­kai­su­ja eri teol­li­suus­sek­to­reil­le, ku­ten äly­pu­he­lin-, au­to­teol­li­suus- ja diag­nos­ti­sen ku­van­ta­mi­sen alal­le. Top Data Science Oy on suo­ma­lai­nen da­ta­tie­de- ja oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys, joka eri­kois­tuu vaa­ti­viin data-ana­lyy­sei­hin, te­ko­ä­lyyn ja ko­neop­pi­mi­sen rat­kai­sui­hin.

Osak­keet han­kit­tiin yh­tiön pe­rus­ta­jil­ta, jot­ka jat­ka­vat mu­ka­na yh­tiön lii­ke­toi­min­nas­sa ke­hit­tääk­seen edel­leen yh­tiön rat­kai­su­tar­jon­taa yh­des­sä Morp­hon kans­sa.