Ympäristö

HPP on Suomen johtava oikeudellinen palveluntarjoaja ympäristöoikeuden sekä maankäytön ja rakentamisen alueilla. Ympäristöoikeuden asiantuntijaryhmämme on yksi Suomen suurimmista ja sillä on eritysasiantuntemusta kaikista ympäristöalan ja rakentamisen kysymyksistä. HPP:llä on vuosikymmenien aikana syntynyt kokemus tuottaa asiakkaidemme ympäristöliitännäisiin ongelmiin innovatiivisia ratkaisuja.

Tunnemme asiakkaidemme toimialat, liiketoiminnat ja prosessit. Tämän ansiosta edustamme laajasti teollisuutta ja kaupan alaa, kiinteistöalaa, julkisia toimijoita sekä näiden toimialajärjestöjä.
Asiakkaitamme ovat muiden muassa merkittävät toimijat metsä-, metalli-, kemia-, energia-, elintarvike-, jätehuolto-, logistiikka- ja kaivosalalla.
Avustamme asiakkaitamme tyypillisesti jo hankkeen suunnitteluvaiheesta alkaen. Seuraamme jatkuvasti asiakkaidemme kannalta keskeisen lainsäädännön kehitystä, ja avustamme heitä edunvalvonnassa myös lainvalmisteluvaiheessa.

HPP on myös avustanut suomalaisia ministeriöitä sekä kehittyvien valtioiden lainsäätäjiä ympäristöoikeudellisen lainsäädännön laatimisessa. Yrityskaupoissa sekä kiinteistö- ja rahoitusjärjestelyissä, joissa ympäristönäkökohdat ja lisäinvestoinnit ovat avainasemassa, osaamme arvioida ja arvottaa riskit sekä tuottaa ratkaisut näiden huomioimiseksi järjestelyssä.

Erikoistumisalueet

 • Luonnonvarat ja vesi

  Luonnonvaraoikeus ja vesioikeus kuuluvat ympäristöryhmämme erityisaloihin. Vedenotto, pohjavedenotto ja maa-ainesten ottaminen edellyttävät vesitalouslupia ja maa-ainesten ottolupia, joiden hakemisessa avustamme muun muassa teollisuutta, vesilaitoksia ja maanrakentajia. Myös muut vesitaloushankkeet (vesirakentaminen, kuivatus, säännöstely, ojitus) sekä vesivoimaan liittyvät luvat, lunastukset ja korvaukset kuuluvat erityisosaamisemme piiriin. Metsävarojen käyttöä koskevat suojelurajoitukset on tarpeen selvittää ennen hakkuita, ja asiantuntijamme avustavat alueisiin liittyvien velvoitteiden selvittämisessä.

 • Ympäristönsuojelu

  Ympäristöluvissa annetaan toiminnan taloudellisuuteen liittyviä lupamääräyksiä muun muassa ympäristöhaittojen torjumisesta, tarkkailusta ja alueiden jälkihoidosta. Ympäristölupamenettelyssä ajankohtaistuu myös parhaan käyttökelpoisen tekniikan (best available techniques, BAT) mukaisten lupamääräysten asettaminen. Usein myös ympäristöluvan vaatimien vakuusjärjestelyiden luonteesta ja määrästä on eri tahoilla näkemyseroja. HPP avustaa teollisuutta ja toiminnanharjoittajia ympäristölupien hakemisessa. Edustamme asiakkaita myös kaikenlaisissa ympäristölupiin liittyvissä valitusasioissa hallintotuomioistuimissa. Hoidamme vuosittain useita kymmeniä ympäristölupiin liittyviä toimeksiantoja.

 • Ympäristövaikutusten arviointi

  Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tärkeässä osassa suurimmissa teollisuus-, maanrakennus-, energia-, kaivos- ja infrastruktuurihankkeissa. Kokemuksemme kattaa suuren osan Suomessa toteutetuista merkittävistä hankkeista.

 • Ympäristövastuut

  Ympäristövastuut on osa-alue, jossa HPP:llä on kattava kokemus ja asiantuntemus kaikista pilaantumisiin liittyvistä sekä julkis- että yksityisoikeudellisista menettelyistä ja sovintoneuvotteluista. Osaajamme ovat kokeneita neuvonantajia erilaisissa alueidenkäyttö-, kiinteistönkehitys- ja infrastruktuurihankkeissa, joissa lajisuojelun ja Naturan velvoitteet tulee sovittaa yhteen projektin kanssa. HPP on myös avustanut suomalaisia ministeriöitä sekä kehittyvien valtioiden lainsäätäjiä ympäristöoikeudellisen lainsäädännön laatimisessa.

  Yrityskaupoissa sekä kiinteistö- ja rahoitusjärjestelyissä, joissa ympäristönäkökohdat ja lisäinvestoinnit ovat keskeisellä sijalla, osaamme arvioida ja arvottaa riskit sekä tuottaa ratkaisut näiden huomioimiseksi järjestelyssä. Meillä on runsaasti kokemusta muun muassa ympäristövastuista ja lupavelvoitteista konkurssi- ja maksukyvyttömyystilanteissa. Neuvomme myös luotonantajia ja sijoittajia näiden mahdollista vastuuta koskevissa kysymyksissä (lender liability).

  HPP avustaa asiakkaita myös merkittävissä ympäristörikosasioissa. Lisäksi asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti luonnonsuojeluun liittyvän oikeuden kehitystä EU:ssa.

 • EU-oikeus

  HPP:llä seurataan jatkuvasti luonnonsuojeluun liittyvän oikeuden kehitystä EU:ssa. Olemme hoitaneet useita EU-liitännäisiä luonnonsuojeluun liittyviä toimeksiantoja, kuten kanteluja sekä vastauksia kanteluihin Euroopan komissiolle sekä oikeudenkäyntejä Euroopan unionin tuomioistuimissa.

 • Insolvenssitilanteet

  Ympäristövastuut ovat merkittävässä roolissa silloin, kun ympäristölupavelvollinen tai muutoin ympäristöön vaikuttavaa toimintaa harjoittava taho päätyy maksukyvyttömäksi. HPP:llä on runsaasti kokemusta muun muassa ympäristövastuista ja lupavelvoitteista konkurssi- ja maksukyvyttömyystilanteissa. Neuvomme myös luotonantajia ja sijoittajia näiden mahdollista vastuuta koskevissa kysymyksissä (lender liability).

 • Kemikaalilainsäädäntö

  HPP tarjoaa oikeudellisia palveluja kemikaaleihin liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Seuraamme jatkuvasti nopeasti kehittyvää eurooppalaista kemikaalilainsäädäntöä ja tarjoamme asiakkaillemme päivityksiä sekä compliance-ohjelmia. Palvelumme kattavat muun muassa velvoitteiden kartoituksen, tarvittavat rekisteröinnit ja ilmoitukset sekä tietojenvaihdon ja yhteistoimintajärjestelyiden hallinnoinnin. Avustamme lisäksi kemikaalivalvonnan, kandidaattilistausten, lupamenettelyjen ja valitusprosessien kanssa kosketuksiin joutuneita tahoja. Neuvomme asiakkaitamme myös kemikaalien luokitteluun, merkintöihin ja pakkauksiin (CLP) liittyvissä kysymyksissä sekä muun muassa biosidejä koskevien erityisvelvoitteiden osalta. Avustamme myös kemikaaliturvallisuutta koskevissa lupa- ja kaavoituskysymyksissä, muun muassa SEVESO II-direktiivin velvoitteiden osalta.

 • Lajisuojelu ja Natura 2000

  Lajisuojelu osana luonnonsuojelulainsäädäntöä koskee EU-oikeuden lintu- ja luontodirektiivien mukaista suojelua sekä luonnonsuojelulainsäädännön mukaista rauhoitettujen, uhanalaisten sekä erityisen suojelun alaisten lajien suojelua. EU-oikeuteen pohjautuva Natura 2000 -verkosto voi aiheuttaa mittavia vaikutuksia verkoston lähialueella toteutettaville hankkeille. HPP on kokenut neuvonantaja erilaisissa alueidenkäyttö-, kiinteistönkehitys- ja infrastruktuurihankkeissa, joissa lajisuojelun ja Naturan velvoitteet tulee sovittaa yhteen projektin kanssa.

 • Luonnonsuojelu

  Luonnonsuojelu koskettaa nykyisin suurta osaa infrastruktuurihankkeista ja osaa kiinteistöjen kehityshankkeista. HPP on avustanut menestyksekkäästi asiakkaitaan toteuttamaan vaativia hankkeita, joihin liittyy luonnonsuojelunäkökohtia.

 • Maaperä / pohjavesi / sedimentti / rakenteet

  Ympäristöön vaikuttavaan toimintaan liittyy usein maaperän, pohjaveden, sedimenttien tai rakenteiden pilaantumisen riski. Jos pilaantumista on tapahtunut, puhdistamisvelvoitteet tulevat ajankohtaiseksi joko julkisoikeudellisin keinoin, vahingonkorvausvaatimuksilla tai kaupanvastuun kautta. HPP:llä on kattava kokemus ja asiantuntemus kaikista pilaantumisiin liittyvistä sekä julkis- että yksityisoikeudellisista menettelyistä ja sovintoneuvotteluista. Pilaantumiseen ja puhdistamiseen liittyvät toimeksiannot edellyttävät usein myös puhdistustekniikkaan ja pilaantumisiin liittyvää ympäristötieteellistä tai -teknistä ymmärrystä, jota asiantuntijoillemme on karttunut mittavan käytännön kokemuksen kautta.

 • Ympäristörikokset

  Viranomaiset kohdistavat jatkuvasti enemmän huomiota yritysten ja johtajien rikosoikeudelliseen vastuuseen ympäristöasioissa. Vastuu voi liittyä esimerkiksi ympäristöluvassa määrättyjen päästörajojen ylittämiseen, ympäristön turmelemiseen tai luonnonsuojelurikoksiin. Ympäristörikosasioissa ympäristöoikeudellinen osaaminen on avainasemassa. HPP avustaa jatkuvasti asiakkaita merkittävissä ympäristörikosasioissa.

 • Yrityskaupat ja ympäristövastuut

  Kysymykset ympäristövastuusta, kuten maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta tai ympäristölupavelvoitteiden hoitamisesta ja jakautumisesta ajankohtaistuvat usein yrityskauppojen yhteydessä. Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti yrityskauppoihin ja muihin järjestelyihin liittyvissä ympäristövastuukysymyksissä. Asiantuntijamme arvioivat myös laajentumismahdollisuudet ja investointien aiheuttamat ympäristövelvoitteet, varmistaen että järjestelyllä tavoiteltava lisäarvo tosiasiallisesti myös toteutuu.

  HPP:llä on merkittävä kokemus myös ulkoistamisjärjestelyiden ympäristönäkökohtien arvioinnista ja ratkaisujen tuottamisesta. Yrityskauppojen yhteydessä suoritettavan due diligence -tarkastuksen osana toteutamme tarvittaessa ympäristöriskien oikeudellisen arvioinnin (Legal Environmental Due Diligence). Asiakkaat valitsevat HPP:n yrityskauppojen neuvonantajaksi erityisesti silloin, kun ympäristönäkökohdilla on kaupassa korostunut merkitys.

 • Jätehuolto ja kierrätys

  Jätesääntely koskettaa suurinta osaa kaupallista ja teollista toimintaa. Hoidamme vuosittain lukuisia jäteliitännäisiä asioita ja näihin liittyviä järjestelyitä. HPP:llä on merkittävä jätealan toimintaympäristön tuntemus, joka on syntynyt pitkäaikaisesta yhteistyöstä alan johtavien toimijoiden kanssa.

  HPP:llä on erityisasiantuntemusta jätealan oikeudellisista kysymyksistä myös kilpailuoikeuden näkökulmasta, samoin kuin hankintalainsäädäntöön ja valtiotukivelvoitteisiin liittyen. Olemme tuottaneet palveluita erityisesti kunnallisille jäteyhtiöille sekä pakkausteollisuudelle ja metallikierrätysteollisuudelle.

 • Jätevero

  Jäteveroa peritään pääsääntöisesti yleisille kaatopaikoille sijoitettavasta jätteestä. Erityisesti teollisuuden jätehuoltoon liittyy kuitenkin lukuisia poikkeuksia. HPP avustaa eri toimijoita jäteveroon liittyvässä edunvalvonnassa ja oikeudenkäynneissä. Neuvomme asiakkaitamme myös muita ympäristötaloudellisia ohjauskeinoja, kuten juomapakkausveroa, kunnallisia jätemaksuja sekä öljyjätemaksua koskevissa kysymyksissä.

 • Jätteet ja sivutuotteet

  Rajankäynti jätteen ja ei-jätteen välillä on EU-oikeuden myötä noussut yhdeksi keskeisimmistä jätehuollon ja teollisuuden alaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Luokittelulla on merkittävä vaikutus toiminnan ympäristönsuojeluvelvoitteisiin. HPP:llä on laaja kokemus jätteitä, sivutuotteita ja ongelmajätteitä (vaarallisia jätteitä) koskevista toimeksiannoista ja edunvalvonnasta.

 • Kaatopaikat

  Jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle sisältää monenlaisia oikeudellisia kysymyksiä, jotka alkavat kaatopaikan perustamisesta ja jatkuvat edelleen jätteiden sijoittamiseen kaatopaikalle, kaatopaikkatekniikkaan ja kaatopaikan käyttämiseen sekä lopulta kaatopaikan sulkemiseen ja jälkiseurantaan asti. Kaatopaikalle sijoitetavan jätteen on täytettävä kaatopaikkakelpoisuudelle asetetut yleiset ja kaatopaikan ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Kaatopaikkarakentamisen urakkasopimukset edellyttävät toiminnan erityispiirteiden hallintaa. HPP:llä on laaja kokemus erilaisista kaatopaikkoihin liittyvistä toimeksiannoista, jotka edellyttävät juridisen osaamisen lisäksi myös kaatopaikkatekniikan ymmärtämistä. Avustamme asiakkaita kaikissa kaatopaikkoihin ja muuhun loppusijoitukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

 • Kaivannaisjäte

  HPP:llä on merkittävää osaamista kaivannaistoiminnasta syntyvän kaivannaisjätteen ja sen sijoittamista koskevista oikeudellisista kysymyksistä. Palvelemme kaivannais- ja maanrakennusteollisuuden sekä jätehuoltoalan edustajia kaikissa kaivannaisjätteisiin sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä.

 • Kierrätys

  HPP hoitaa jatkuvasti kierrätysalan toimintaympäristöön ja erityisintresseihin liittyviä toimeksiantoja. Palvelemme kierrätysalan asiakkaita laaja-alaisesti muun muassa jätteisiin, kemikaaleihin, toimipisteisiin ja jätteiden siirtoihin liittyvissä toimeksiannoissa. Olemme hoitaneet myös laajasti teollisuudenalan laitosten kaava- ja ympäristölupa-asioita.

 • Kilpailu ja hankinta

  Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyy keskeisesti kilpailuasetelmia ja hankintamenettelyä koskevia kysymyksiä. HPP on perehtynyt jätehuoltomarkkinoihin ja avustaa asiakkaitaan säännöllisesti alan kilpailuun liittyvissä kysymyksissä ja hankintamenettelyissä.

 • Tuottajavastuu

  Tuottajavastuu on laissa säädetty pakollinen velvollisuus tiettyjen tuotteiden (muun muassa pakkaukset, paperi, autorenkaat, autot, paristot, sähköelektroniikka) valmistajille ja maahantuojille järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevat WEEE (waste electrical and electronic equipment) ja RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances in EEE) -direktiivit asettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelijöille ja valmistajille paljon oikeudellisia velvoitteita. HPP avustaa asiakkaita kaikissa SER-liitännäisissä kysymyksissä. Olemme keskeisesti mukana tuottajavastuulainsäädännön tulkintaa koskevissa oikeusprosesseissa sekä tuottajavastuulainsäädännön kehittämistyössä.