HPP Asianajotoimisto

Ympäristö ja luonnonvarat

HPP on Suo­men joh­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den sekä maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen alueil­la. Asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on Suo­men suu­rin ja sil­lä on eri­tyis­osaamista kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ja ra­ken­ta­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä. Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

Avus­tam­me asiak­kai­tam­me tyy­pil­li­ses­ti jo hank­keen suun­nit­te­lu­vai­hees­ta al­kaen. Seu­raam­me jat­ku­vas­ti asiak­kai­dem­me kan­nal­ta kes­kei­sen lain­sää­dän­nön ke­hi­tys­tä, ja avus­tam­me hei­tä edun­val­von­nas­sa myös lain­val­mis­te­lu­vai­hees­sa. Yri­tys­-, kiin­teis­tö- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­sä, jois­sa ym­pä­ris­tö­oikeudelliset nä­kö­koh­dat ovat keskeisiä, asiantuntijamme tunnistavat mahdolliset operatiiviset ja taloudelliset riskit ja tuottavat ratkaisut niiden huomioimiseksi.

Tun­nem­me asiak­kai­dem­me toi­mia­lat, lii­ke­toi­min­nat ja pro­ses­sit, jonka an­sios­ta edus­tam­me laa­jas­ti teol­li­suut­ta, kiin­teis­tö­alaa, jul­ki­sia toi­mi­joi­ta sekä näi­den toi­mia­la­jär­jes­tö­jä. Asiak­kai­tam­me ovat mui­den muas­sa mer­kit­tä­vät toi­mi­jat met­sä-, me­tal­li-, ke­mia-, ener­gia-, elin­tar­vi­ke-, öljy- , jätehuolto-, logistiikka- ja kaivosalalla.

HPP:n asiantuntijat ylläpitävät yhteistyössä Edita Publishing Oy:n kanssa Edilex EHS -lakitietopalvelua ja vastaavat palvelussa ympäristö- ja työturvallisuusaiheisiin kysymyksiin.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

They have experts in different areas and their approach is excellent.Chambers Europe 2022

Yhteydenotot


Marttinen KariPuhelin

Pirinen TarjaPuhelin

af Schultén MariusPuhelin