HPP Asianajotoimisto

Verotus ja yritysrakenteet

Avus­tam­me eri sek­to­reil­la toi­mi­via ko­ti­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin, lii­ke­toi­min­taan sekä ve­ro­tusmenettelyihin ja veroriitoihin liit­ty­vis­sä vero-oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Tar­joam­me ve­ro­neu­von­taa osa­na HPP:n ko­ko­nais­val­tais­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa, mut­ta myös yk­sit­täi­si­nä toi­mek­sian­toi­na.

Ta­voit­tee­nam­me on tar­jo­ta rat­kai­su­kes­keis­tä ve­ro­neu­von­taa pe­rus­tuen asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­nan sy­väl­li­seen ym­mär­tä­mi­seen. Avus­tam­me asiak­kai­tam­me tun­nis­ta­maan hei­dän lii­ke­toi­min­tan­sa kes­kei­set ve­ro­tuk­sel­li­set ky­sy­myk­set. Ar­vioim­me ve­ro­koh­te­lun en­na­koi­den sekä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti, jot­ta asiak­kaam­me vält­täi­si­vät epäe­dul­li­set ve­ro­seu­raa­muk­set. Teem­me tä­män pe­reh­ty­mäl­lä asiak­kaam­me lii­ke­toi­min­nan eri osa-aluei­siin tai yri­tys­jär­jes­te­ly­ra­ken­tee­seen. Puo­lus­tam­me asiak­kai­dem­me etu­ja, jos ve­ro­tus­ky­sy­myk­sis­tä syn­tyy eri­mie­li­syyt­tä. Tar­vit­taes­sa haem­me rat­kai­su­ja ve­ro­tuk­sel­li­siin ky­sy­myk­siin yh­teis­työs­sä ve­ro­vi­ran­omais­ten kans­sa. Ta­voit­tee­nam­me on, että asiak­kaan ja ve­ro­vi­ran­omais­ten vä­lil­le syn­tyy laa­du­kas ja ai­dos­ti rat­kai­su­kes­kei­nen kes­kus­te­lu­yh­teys.

Asiantuntijaryhmämme tarjoaa markkinoiden johtavaa osaamista vero-, takuu- ja vastuuvakuutussopimuksissa koskien veroriskejä ja yritysjärjestelyjä Suomessa. Käytössämme on laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto..

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Erikoistunut olennaiseen

Yhteydenotot


Klemettilä JaakkoPuhelin