HPP Asianajotoimisto

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Asiantuntijamme avustavat jatkuvasti kansallisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa strategisia ostajia, pääomasijoitusrahastoja ja yritysten rahoitusneuvojia suomalaisten yritysjärjestelyiden toteuttamisessa. Omaamme laajaa kokemusta julkisista ostotarjouksista, mutta myös yritysostoihin liittyvistä pörssiyhtiön osakkeenomistajien puolustusstrategioista. Meillä on lisäksi merkittävää kokemusta kansainvälisistä, useiden lainkäyttöalueiden piiriin kuuluvista transaktioista sekä työskentelystä niiden alueiden johtavien transaktiotiimien kanssa.

Yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vien palveluidemme kes­kei­nen läh­tö­koh­ta on, että toi­mek­sian­toa hoi­ta­va tii­mi on aina so­vi­tet­tu eri ju­ri­dii­kan osa-aluei­den osaa­mi­sel­taan si­ten, että tran­sak­tio voi­daan to­teut­taa ky­sei­sen jär­jes­te­lyn ra­ken­ne ja eri­tyi­set oi­keu­del­li­set ky­sy­myk­set huo­mioi­den. Vahvalla projektijohdolla varmistamme, että yri­tys­jär­jes­te­ly­pro­ses­si on mah­dol­li­sim­man suo­ra­vii­vai­nen, sel­keä ja asiak­kaamme kan­nal­ta hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­va mah­dol­lis­taen asiak­kaamme kes­kit­ty­mi­sen kau­pal­li­siin ja jär­jes­te­lyn kan­nal­ta mui­hin kriit­ti­siin te­ki­jöi­hin.

HPP on yksi johtavista ulkopuolisena neuvonantajana toimivista yrityksistä yrityskauppavakuutusten osalta vakuutettaessa suomalaisia yritysjärjestelyjä, antaen meille erinomaisen näkemyksen avustaa myyjiä ja taloudellisia neuvonantajia huutokauppaprosessien valmistelussa sekä harkittaessa yrityskauppavakuutusten käyttöä tarjous- ja transaktioprosessissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Incredibly commercial, pragmatic and sensible. Legal500 2022

Yhteydenotot


Säiläkivi AnttiPuhelin

Cotton AndrewPuhelin

Mäkinen MarkkuPuhelin

Nykvist BjörnPuhelin