Teknologia

Informaatioteknologialle, sähköiselle kaupankäynnille ja viestinnälle sekä sähköisille palveluille on tunnusomaista nopea kehitys. HPP tarjoaa asiantuntijapalveluita tämän kehityksen tueksi.

Asiakkaitamme ovat yritykset, jotka joko tuottavat ja myyvät IP- tai teknologialiitännäisiä tuotteita tai palveluita, tyypillisesti ohjelmistoteollisuuden, teknologiateollisuuden, telealan, logistiikka-alan ja lääketeollisuuden piirissä, tai sitten näiden tuotteiden ja palveluiden ostajia.

IP- ja teknologiaryhmämme asiantuntijoilla on vankka kokemus erityyppisten teknologiayritysten projekteista ja elinkaaren eri vaiheista alkaen start up -yrityksen uuden teknologian kaupallistamisesta aina teknologian kansainvälistämiseen tai myyntiin. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme kaikissa immateriaalioikeuksien kehittämiseen, rekisteröintiin ja hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. Toimialakohtaisen erityissääntelyn hallitseminen yhdistettynä asiakkaan liiketoimintaympäristön tuntemiseen tukevat asiakkaitamme uusien tietotekniikan alan tuotteiden, IT-palveluiden ja toimintatapojen käyttöönotossa sekä niiden nopeassa kaupallisessa hyödyntämisessä.

IT-alan oikeudelliset haasteet edellyttävät usein tietosuojaan ja tietoturvaan sekä kilpailuoikeuteen liittyvien kysymysten hallitsemista. HPP:n tietosuoja- ja kilpailuoikeusjuristeilla on poikkeuksellisen vahva kokemus ja maine Suomen johtavina asiantuntijoina.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

 • IT-sopimukset

  HPP palvelee asiakkaitaan säännöllisesti IT-tuotteisiin ja -palveluihin liittyvien sopimusten, kuten ohjelmistotuotteiden lisenssisopimusten, tietojärjestelmien toimitussopimusten, ylläpitosopimusten ja kehityssopimusten, laatimisessa ja tarkastamisessa. Tietojärjestelmän kaupallistamisessa tekijänoikeuksien ja muiden IP-oikeuksien asianmukainen suojaaminen on keskeisessä asemassa. Tarjoamme palveluita asiakkaidemme tietojärjestelmien elinkaaren eri vaiheisiin. Avustamme asiakkaitamme myös IT-alan yrityskaupoissa ja -järjestelyissä.

  Alan sopimuksissa on huomioitava myös kilpailuoikeudelliset näkökulmat. Erityisesti teknologian lisensointiin ja jakeluun, tuotekehitysprojekteihin sekä teknologiansiirtoon liittyvissä seikoissa kilpailuoikeudelliset arvioinnit (mukaan lukien soveltuvat EU-ryhmäpoikkeukset) ovat merkittävässä asemassa. Tämän johdosta IP- ja teknologiaryhmämme asiantuntijat toimivat kiinteässä yhteistyössä kilpailuoikeusryhmämme kanssa.

 • Immateriaalioikeus

  IPR-osaajamme auttavat asiakkaitamme suojaamaan, käyttämään ja hyödyntämään yritystensä immateriaalioikeuksia, jotka usein ovat yrityksen arvokkainta omaisuutta. Lakimiehemme työskentelevät usein yhdessä asiakkaan teknisten asiantuntijoiden sekä myynti- ja markkinointiorganisaation kanssa sen varmistamiseksi, että asiakkaan liiketoimintastrategia ja kehityssuunnitelmat toteutetaan kaikkein riskittömimmällä ja taloudellisesti kannattavimmalla tavalla ja siten, että immateriaalioikeuksien kehittämiseen sijoitetut, usein merkittävät investoinnit on turvattu.

  Perinteisten immateriaalioikeuksien osa-alueiden, kuten knowhow’n, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja patenttilisenssien neuvonannon ja dokumentoinnin lisäksi lakimiehemme laativat räätälöityjä seminaareja yrityksen johdolle IPR-portfolion hallitsemisesta ja edustavat asiakkaitamme merkittävissä patenttiloukkaus- ja muissa immateriaalioikeuksiin kohdistuvissa oikeudenkäynneissä. Toimeksiantoihimme kuuluvat myös tavaramerkki-, toiminimi- ja mallioikeusasiat, ja teemme säännöllisesti yhteistyötä patenttiasiamiesten kanssa. Toimeksiantomme ovat usein luonteeltaan kansainvälisiä, ja toimimmekin usein pääneuvonantajan roolissa koordinoiden ulkomaisten oikeudellisten neuvonantajien työtä, joka kohdistuu paikalliseen immateriaalioikeuslainsäädäntöön.

 • Immateriaalioikeusriidat ja -oikeudenkäynnit

  HPP edustaa asiakkaitaan immateriaalioikeuksia koskevissa oikeudenkäynneissä silloin, kun asiakas on niissä joko kantajan tai vastaajan asemassa. Tyypilliset oikeudenkäynnit liittyvät työnantajan oikeuksiin työntekijän tekemään keksintöön ja niistä suoritettaviin hyvityksiin sekä immateriaalioikeuksien loukkauksia koskeviin erilaisiin riitatilanteisiin, IPR:n omistusoikeuksia koskeviin riitoihin tai immateriaalioikeuksien kumoamista koskeviin asioihin. Immateriaalioikeusriidoissa ja -oikeudenkäynneissä voimme yhdistää riidanratkaisuosaajiemme mittavan ymmärryksen ja kokemuksen riitaprosessien eri elementeistä sekä IP- ja teknologiajuristiemme kattavan immateriaalioikeuden asiantuntemuksen.

  Toimistollamme on pitkän linjan kokemus teknologia- ja immateriaalioikeusriitojen ajamisesta, ja edustammekin esimerkiksi merkittäviä teknologia-, metalli-, televiestintä-, vähittäiskaupan sekä media- ja lääkealan yrityksiä. Näiden alojen teknologian ymmärtäminen tukee asiakkaitamme parhaaseen lopputulokseen pääsemisessä sekä oikeudenkäynneissä että mahdollisissa sopimusneuvotteluissa.

 • Tietosuoja ja tietoturvallisuus

  Organisaatioiden käsitellessä omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa henkilötietoja on tärkeää, että tietosuojan keskeiset periaatteet on jäsennetty ja tietojenkäsittelyn prosessit asianmukaisesti järjestetty. Tietosuoja on keskeisessä roolissa myös tarjottaessa työntekijöille ja asiakkaille sähköisen viestinnän palveluja tai sellaisia muita palveluja, jotka toteutetaan sähköisessä ympäristössä. HPP tarjoaa asiantuntijapalveluita sen edistämiseksi, että asiakasyritystemme työntekijät ja asiakkaat voivat tuntea luottamusta heitä koskevien henkilötietojen ja sähköisen viestinnän käyttöä koskevien tietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

  Asiakkaitamme ovat muiden muassa teknologiateollisuuden, logistiikka-alan, lääketeollisuuden ja energiateollisuuden toimijat. Asiantuntijoidemme toimialakohtaisen erityissääntelyn hallitseminen yhdistettynä asiakkaan liiketoimintaympäristön tuntemiseen tukee asiakkaitamme henkilötietojen käsittelyn ja sähköisen viestinnän käytäntöjen asianmukaisessa ja tehokkaassa järjestämisessä. Tietosuojaa koskevat palvelumme sisältävät sekä laajoja compliance-projekteja että avustamista yksittäisissä tietosuojaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa avustamme asiakkaitamme säännöllisesti myös neuvotteluissa tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Kokemuksemme mukaan tällaiset neuvottelut ovat hyödyllisiä suunniteltaessa parannuksia asiakkaan tietosuojaa koskeviin prosesseihin.

 • Yrityssalaisuudet

  Osana tietoturvaa koskevia palveluitamme HPP avustaa asiakkaita yrityssalaisuuksien suojaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen osa palveluita on sen varmistaminen, että asiakkaidemme yrityssalaisuudet voivat säilyä erilaisissa sopimussuhteissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme yrityssalaisuuden suojaa koskevissa oikeudenkäynneissä ja niitä edeltävissä muissa oikeudellisissa prosesseissa.

 • Terveydenhuoltoalan tietojärjestelmät

  HPP palvelee sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita erilaisissa terveydenhuollon juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi potilaiden hoitoon, tietosuojaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvoitteisiin ja vastuisiin liittyvissä toimeksiannoissa. Neuvomme terveydenhuollon yksiköitä myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä julkisissa hankinnoissa. Yhdistämme toimeksiannoissa asiakkaan ja toimeksiantotyypin edellyttämässä laajuudessa eri alojen asiantuntijoidemme, kuten työoikeuden, tietosuojan ja kilpailuoikeuden, osaamisen.

 • Älykäs liikenne

  Älykkään liikenteen kehitys perustuu uusien teknologioiden käyttöönottoon ja tiedon hyödyntämiseen erilaisissa palveluissa ja itseohjautuvissa liikennevälineissä. HPP on Suomen johtavia teknologiajuridiikan osaajia, jolla on monipuolinen kokemus alan sääntelystä, immateriaalioikeuksista ja GDPR:stä, samoin kuin vaativista teknologiasopimuksista.

  Lue lisää Älykkään Liikenteen -palveluistamme »