HPP Asianajotoimisto

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen. Asia­ntuntijamme toi­mi­vat sään­nöl­li­ses­ti myös vä­li­mie­hi­nä vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä sekä sovittelijoina vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä.

Hoidamme jatkuvasti toimeksiantoja, joilla on merkittävä rahallinen tai operatiivinen arvo asiakkaillemme. Meillä on erityisen vahva osaaminen rakennusriidoissa sekä energia-, ICT- ja kilpailuoikeuteen liittyvissä prosesseissa. Monet riidat ovat kansainvälisiä, ja meillä on runsaasti kokemusta asiakkaiden kokonaisvaltaisesta avustamisesta myös kansainvälisissä välimiesmenettelyissä ja muissa oikeusjärjestelmissä, tarvittaessa yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

Rii­dan­rat­kai­su­ryh­mäl­lem­me on omi­nais­ta vah­van pro­ses­si­ko­ke­muk­sen yh­dis­tä­mi­nen eri­koi­sa­lo­jen sy­väl­li­seen tun­te­muk­seen. Meri-, kul­je­tus-, va­kuu­tus-, rakentamis-, ym­pä­ris­tö- ja kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä rii­dan­rat­kai­suis­sa HPP:n rii­dan­rat­kai­su­ryh­mä on Suo­men joh­ta­va. Olem­me myös pe­rin­tei­ses­ti vah­vo­ja yri­tys­kaup­poi­hin sekä so­pi­mus-, IPR ja tek­no­lo­gia-, työ- ja va­hin­gon­kor­vausoi­keu­teen liit­ty­väs­sä rii­dan­rat­kai­sus­sa.

Rii­dan­rat­kai­sus­sa tavoitteenamme on asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta jär­ke­vim­män rat­kai­sun löy­tä­mi­nen, mikä usein tar­koit­taa en­si­si­jai­ses­ti so­vin­to­on pyr­ki­mis­tä. Jos erimielisyyden sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollista, sen ratkaisee tuomioistuin tai välimiesoikeus. Tällöin asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää paitsi syvällistä juridiikan osaamista ja huo­lel­lis­ta pe­reh­ty­mis­tä kunkin tapauksen erityispiirteisiin, myös oikeudenkäyntistrategian ja -taktiikan hallintaa, pe­rää­nan­ta­ma­ton­ta asiakkaan edun valvomista ja taitavaa esiintymistä tuomioistuimessa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Provided tailor-made advice, that was very detailed and comprehensive.Chambers Europe 2022

Yhteydenotot


Wainio MarkoPuhelin

Raatikainen PekkaPuhelin

Leppä MikkoPuhelin

Nyblin KlausPuhelin

Jaarinen TatuPuhelin