HPP Asianajotoimisto

Rahoitus

HPP:n asian­tun­ti­joil­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me kat­ta­vat lai­na­ra­hoi­tuk­sen, oman pää­oman eh­toi­set jär­jes­te­lyt sekä mezza­ni­ne-ra­hoi­tuk­sen. HPP neu­voo sään­nöl­li­ses­ti myös pää­oma- ja si­joi­tus­ra­has­to­yh­tiöi­tä ra­has­to­jen pe­rus­ta­mi­seen liittyvissä juridisissa ja alan sääntelyä koskevissa kysymyksissä. Asiantuntijoillamme on myös laajaa projektirahoitukseen liittyvää kokemusta merkittävistä energia- ja infrastruktuurihankkeista.

Ra­hoi­tus­osaa­mi­sem­me pe­rus­tuu oi­keu­del­lis­ten ky­sy­mys­ten hal­lit­se­mi­sen lisäksi yri­tys­maa­il­mas­ta saa­tuun työ­ko­ke­muk­seen. Asiantuntijoidemme aiempi ko­ke­mus pank­ki- ja ra­hoi­tus­maa­il­mas­ta sekä pörssiyhtiöiden palveluksessa toimimisesta vahvistaa kykyämme tunnistaa rahoitusjärjestelyiden taustalla olevat liiketaloudelliset syyt sekä luotonantajan että -ottajan näkökulmasta.

HPP:llä on myös merkittävää kokemusta rajat ylittävistä transaktioista sekä ulkomaisten luotonantajien ja sijoittajien avustamisesta suomalaisiin lainanottajiin ja varoihin liittyvissä turvaamistoimissa.

Valittuja referenssejä

Acts both as a legal and strategic adviserLegal500 2018

Yhteydenotot


Nykvist BjörnPuhelin

Rintakoski AnttiPuhelin