HPP Asianajotoimisto

Rahoitus

HPP:n asian­tun­ti­joil­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me ydintä ovat erilaiset syndikoidut järjestelyt, akvisitio-, projekti-, joukkovelkakirja-, high yield, unitranche-, mezzanine- sale and leaseback, factoring- ja kiinteistörahoitusjärjestelyt sekä kasvuyritysten rahoituskierrokset. Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti myös vapaaehtoisissa uudelleenjärjestelyissä sekä kriisitilanteiden hoitamisessa ja niihin valmistautumisessa.

Velkarahoituksen lisäksi rahoitusryhmämme toimenkuvaan kuuluvat rahoitusalan sääntelyyn liittyvät kysymykset sekä pääomarahastojen ja sijoitusrahastojen perustamiset ja muut rahastoihin liittyvät järjestelyt sekä rahastoyhtiön että sijoittajan näkökulmasta.

Ra­hoi­tus­osaa­mi­sem­me ei pe­rus­tu pel­käs­tään oi­keu­del­lis­ten ky­sy­mys­ten hal­lit­se­mi­seen, vaan myös yri­tys­maa­il­mas­ta saa­tuun työ­ko­ke­muk­seen. Useil­la ju­ris­teil­lam­me on ko­ke­mus­ta pank­ki- ja ra­hoi­tus­maa­il­mas­ta sekä pörssiyhtiöiden palveluksessa toimimisesta.

HPP edustaa sekä rahoittajia, sijoittajia että rahoitettavia tahoja. Laaja kokemuksemme kattaa kaiken olennaisen suoraviivaisista paikallisista aina monimutkaisiin kansainvälisiin järjestelyihin asti. Tämän kokemuksemme perusteella räätälöimme palvelumme ottaen huomioon kunkin järjestelyn ominaispiirteet.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

They have a very strong market knowledge and very broad expertise. Legal 500 2022

Yhteydenotot


Nykvist BjörnPuhelin

Rintakoski AnttiPuhelin

Säiläkivi AnttiPuhelin