Logistiikka

HPP on Suomen johtava meri- ja kuljetusoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Tunnemme merenkulun ja kuljetuselinkeinon syvällisesti. Laaja ja pitkäaikainen kokemuksemme kattaa meri- ja kuljetusoikeuteen, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen sekä huolintaan ja logistiikkaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisen.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

 • Haverit ja ympäristöriskit

  HPP on avustamassa jotakin asiaan osallista lähes jokaisessa Suomessa tapahtuneessa tai Suomeen liittyvässä merionnettomuustapauksessa. HPP:llä on syvällinen tuntemus meriteiden sääntöjen soveltamisesta sekä käytännön kokemus aluksen päällystön, miehistön ja muiden asiaan osallisten avustamisesta haverin tapahduttua.

  Haverien yhteydessä myös HPP:n ympäristöpraktiikasta on erityistä hyötyä meriliikenteeseen ja havereihin liittyvien ympäristövastuiden kartoittamisessa ja hoitamisessa. Lukuisia HPP:n ajamia yhteentörmäys- ja karilleajotapauksia on julkaistu pohjoismaiden johtavassa meri- ja kuljetusoikeuden oikeustapausjulkaisussa ND:ssä (Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender). Havereihin liittyy usein keskeisesti meripelastus. Meillä on kokemusta sekä pelastettavan että pelastajan avustamisesta meripelastustilanteissa.

 • Ilmailu

  Haveriasiantuntijamme ovat myös avustaneet kasko- ja vastuuvakuuttajia ilmailuun liittyvissä onnettomuuksissa. Ilmailun osalta olennaisia ovat myös rahoituspraktiikkamme toimeksiannot lentokonerahoituksessa. Kilpailuoikeuspraktiikkamme on myös ollut aktiivinen ilmailuun liittyvien kysymysten selvittämisessä.

 • Kuljetusoikeus

  Edustamme usein lastivakuuttajia, mutta myös vastuuvakuuttajia ja kuljetusyhtiöitä lastivahinkoriidoissa liittyen maantiekuljetuksiin, varastointiin ja huolintaan. Olemme avustaneet päämiehiämme kuljetus- ja logistiikkasopimusten laadinnassa. Olemme myös hoitaneet lentokuljetuksia ja rautatiekuljetuksia koskevia lastivahinkoriitoja.

 • Kuljetussopimukset / rahtaussopimukset / lastivahingot

  HPP avustaa sekä rahdinkuljettajia että rahdinantajia kuljetussopimusten ja rahtaussopimusten laadinnassa. HPP:llä on laaja kokemus riitojen ratkaisuista liittyen rahtaussopimuksiin sekä lastivahinkoihin liittyvistä regressioikeudenkäynneistä. Suuri osa HPP:n hoitamista kuljetusriitajutuista on julkaistu ND:ssa (Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender). Lisäksi useita hoitamiamme meri- ja kuljetusriitajuttuja on julkaistu korkeimman oikeuden ennakkotapauksina. Toimeksiantoihimme liittyy usein monimutkaisia kansainvälisluonteisia prosessuaalisia kysymyksiä. Riidanratkaisupraktiikkamme tukee meri- ja kuljetusoikeuspraktiikkaamme ja meri- ja kuljetusoikeudenpraktiikkamme tukee vastaavasti riidanratkaisupraktiikkaamme. Avustamme myös rahdinkuljettajia liittyen matkustajien kuljettamiseen.

 • Merenkulkumaksut / tuet / verotus / ympäristö

  Seuraamme jatkuvasti päämiehiemme lukuun lainsäädäntöä, joka liittyy merenkulun maksuihin, tukiin, sekamiehitykseen ja tonnistoverotukseen. Olemme edustaneet lukuisia varustamoja väylämaksuriidoissa. Raportoimme päämiehillemme jääluokkasäädöksistä ja kehityksestä liittyen merenkulun päästörajoituksiin.

 • Merityö ja saarrot

  Olemme hoitaneet lukuisia toimeksiantoja, jotka liittyvät merityöhön, miehistön palkkaukseen, irtisanomiseen, työehtoneuvotteluihin sekä työturvallisuusrikoksiin. Toimeksiantoihimme – esim aluksen lipunvaihdon yhteydessä – kuuluvat selvitykset miehistön sosiaali- ja eläketurvavastuista. Olemme menestyksekkäästi torjuneet turvaamistoimipäätöksillä laittomia saartoja, jotka ovat kohdistuneet ulkomaisia aluksia vastaan.

 • Merivakuutus

  Merivakuuttaminen on kuulunut perinteisesti HPP:n vahvoihin osaamisalueisiin. Olemme avustaneet menestyksellä sekä vakuutuksenottajia että vakuutuksenantajia kasko-, sota-, lakko- ja keskeytysvakuutusriidoissa. Avustamme usein ulkomaisia vastuu- ja lastivakuuttajia regressiriidoissa, joissa toisinaan tulee sovellettaviksi eri maiden lain mukaan tulkittavia vakuutusehtoja.

 • Uudisrakentaminen / aluskaupat ja -rahoitus

  HPP on avustanut alusten tilaajia, telakoita ja suunnittelijoita. HPP on ollut mukana avustamassa lukuisissa aluskaupoissa sekä alusten ostoon ja rakentamiseen liittyvissä rahoitusjärjestelyissä. Alusrahoitukseen liittyvissä toimeksiannoissa käytössä on myös erittäin kokenut rahoitusjärjestelypraktiikkamme.

 • Varustamotoiminta ja kilpailuoikeus

  HPP:llä on laaja kokemus varustamotoiminnasta ja sen eri muodoista. HPP on avustanut varustajia, bare boat -varustamoja, hoitovarustamoja ja miehitysyhtiöitä. Erilaiset pooli- ja yhteistyösopimukset ovat meille tuttuja. Meillä on myös meklareitten, agenttien, välittäjien sekä luotsi- ja hinaajayhtiöiden avustamisesta laaja kokemus. HPP:n kilpailuoikeudellisesta erityisosaamisesta on ollut erityistä hyötyä varustamotoimintaa harjoittaneille päämiehillemme. HPP:llä on myös kokemusta julkishallinnon avustamisesta sen toimiessa palvelun tilaajana ja kuljetuspalvelun tuottajana.

 • Älykäs Liikenne

  Suomi on yksi johtavia maita liikenteen sääntelyn uudistamisessa. HPP on aktiivisesti mukana tässä muutoksessa. HPP osaaminen kattaa sekä perinteisen meri- ja kuljetusoikeuden juridiikan, kuten vastuukysymykset, kuljetusvahingot ja sopimusjärjestelyt, että uuden sääntelyn erityiskysymykset esimerkiksi yhteistyövelvoitteista, avoimista rajapinnoista ja puolesta asioinnista.

  Lue lisää Älykkään Liikenteen -palveluistamme »