HPP Asianajotoimisto

Kuljetus ja liikenne

HPP on Suomen johtava asiantuntija liikenteeseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Osaamisemme kat­taa maa-, meri- ja ilmaliikenteen ja niihin liittyvät henkilö- ja tavarakuljetukset sekä älykkään liikenteen. Seuraamme jatkuvasti liikennetoimialan muutoksia ja avustamme asiakkaitamme muutoksiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja ratkaisuissa. Olem­me ol­leet sekä pe­rus­ta­mas­sa älyk­kään lii­ken­teen uusia toi­mi­joi­ta että avus­ta­neet pe­rin­tei­siä toimijoita nii­den laa­jen­tues­sa älyk­kään liikenteen alu­eel­le.

Meil­lä on laaja ja ko­ko­nais­val­tai­nen osaa­mi­nen niillä kes­kei­sillä ju­ri­dii­kan osa-alueilla, jot­ka ovat tar­peen älyk­kään liikenteen eko­sys­tee­min ke­hit­ty­mi­sel­le. Näi­tä oi­keu­de­na­lo­ja ovat esimerkiksi tek­no­lo­gia-, so­pi­mus-, kul­je­tus- ja ener­gia­oi­keus, sa­moin kuin lii­ken­teen eri­tyis­sään­te­lyyn ja mark­ki­noi­den va­paut­ta­mi­seen liit­ty­vä ju­ri­diik­ka. Osaamisemme kattaa myös sään­te­lyn eri­tyis­ky­sy­myk­set, kuten yh­teis­työ­vel­voit­teet, avoi­met ra­ja­pin­nat ja puolesta asioimisen.

Olem­me Suomen johtava oikeudellinen asiantuntija liikenteeseen liittyen ja asiantuntijatiimimme on noteerattu korkeimmalle tasolle Chambers Global ja Legal 500 hakemistoissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

One of the leading firms in Finland Legal500 2018

Yhteydenotot


Gahm­berg-Hi­sin­ger NoraPuhelin

Sundström MikkoPuhelin