Kiinteistöt

Neuvomme asiakkaita kiinteistön elinkaaren kaikkiin eri vaiheisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Kiinteistöoikeuden perusosaaminen yhdistettynä muihin palveluihimme, kuten ympäristö- ja kaavoitusoikeuteen, mahdollistaa kiinteistöihin liittyvien riskien, vastuiden ja mahdollisuuksien kokonaisvaltaisen tunnistaminen ja hallinnan sekä sitä kautta lisäarvon tuottamisen asiakkaillemme.

Toimimme säännöllisesti kiinteistösijoittajien, -kehittäjien ja -käyttäjien neuvonantajana erilaisissa kiinteistöoikeutta koskevissa toimeksiannoissa ja projekteissa. Liike- ja toimistotilojen lisäksi HPP:llä on laaja kokemus teollisessa käytössä olevista kiinteistöistä. Meillä on vakiintuneet yhteistyösuhteet alan johtaviin teknisiin neuvontantajiin, joita useimmiten tarvitaan kiinteistöihin liittyvissä projekteissa.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

 • Kiinteistönmuodostus

  Kiinteistönmuodostamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat asiantuntijoidemme perusosaamista. Kiinteistölakimiehemme ovat tunnettuja siitä, että he tarjoavat asiakkaillemme toteuttamiskelpoisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Tämä on tärkeää myös kiinteistönmuodostukseen liittyvissä kysymyksissä, jotka saattavat muodostaa ongelmia kiinteistöjen tulevan käytön ja kehittämisen kannalta.

 • Lunastus

  Lunastukset liittyvät usein yhteiskunnallisesti tärkeisiin teollisuus- ja infrastruktuurihankkeisiin. Lunastustoimitukset ovat oma oikeudellinen erityisalueensa, johin liittyy usein huomattavia taloudellisia intressejä sekä erimielisyyksiä. Olemme viime vuosina olleet mukana useimmissa merkittävissä lunastushankkeissa Suomessa edustaen maanomistajia ja teollisia toimijoita.

 • Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

  HPP edustaa Suomen johtavaa maankäytön suunnitteluun liittyvien oikeudellisten kysymysten asiantuntemusta. Toimimme kaavoitushankkeissa sekä julkisen että yksityisen sektorin neuvonantajana. Suhteemme moniin maankäytön suunnittelun viranomaistahoihin ja teknisiin konsultteihin ovat ensiluokkaisia pitkäkestoisen yhteistyön seurauksena.

  Kaavahierarkiasta (maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava) sekä laajoista valitusmahdollisuuksista seuraa, että kaavoitushankkeet ovat usein pitkällisiä ja muutoinkin hankesuunnittelun kannalta vaativia prosesseja. Pyrimme tästä syystä vaikuttamaan kaavoitukseen ennakoivasti jo valmisteluvaiheessa, jolloin saavutetaan asiakkaan tavoitteiden kannalta paras lopputulos. Silloin kun ennakoiva vaikuttaminen ei ole mahdollista, edistämme asiakkaidemme hankkeita oikeudenkäynneissä alueellisissa hallinto-oikeuksissa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Selvitämme kaavoitukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kiinteistöjärjestelyissä ja kehityshankkeissa. HPP on säännöllisesti mukana laatimassa kaavoitukseen liittyviä kuntien ja maanomistajien välisiä maankäyttösopimuksia alueiden varaamisesta eri käyttötarkoituksiin sekä sopimuksia kaavojen toteuttamisesta.

 • Pilaantuminen

  Kiinteistöjen pilaantuneen maaperän puhdistamiskustannukset voivat aiheuttaa huomattavia kunnostuskustannuksia, jotka voivat kohdistua myös kiinteistön omistajaan tai muuhun haltijaan. Otamme pilaantumiseen liittyvät riskit säännönmukaisesti huomioon kiinteistöjärjestelyissä ja kehityshankkeissa. Hoidamme myös säännöllisesti pilaantuneisiin kiinteistöihin liittyviä siviili- ja hallinto-oikeudenkäyntejä ja näiltä osin asiakaskuntamme muodostuu Suomen johtavista eri toimialojen teollisista yrityksistä ja öljyalan yrityksistä.

 • Rakennussuojelu

  Rakennuksia voidaan suojella kaavamääräyksin tai erillisellä suojelumääräyksellä. Rakennussuojeluun liittyvät velvoitteet saattavat muodostaa esteen tai olennaisesti vaikeuttaa kiinteistön käyttöä, minkä vuoksi suojelukysymykset tulee ottaa huomioon myös kiinteistöjärjestelyissä ja kehityshankkeissa. Olemme avustaneet asiakkaitamme suojeluun liittyvissä kysymyksissä sekä osana erilaisia kiinteistöjärjestelyjä että erillisissä suojelua koskevissa toimeksiannoissa.

 • Rakentaminen ja urakkariidat

  Rakennusprojektien toteuttamiseen liittyy erilaisia lupamenettelyjä, joissa toimimme asiakkaidemme neuvonantajana. HPP avustaa ja osallistuu myös urakkasopimusten ja muiden rakentamiseen liittyvien sopimusten laadintaan sekä sopimusneuvotteluihin. Rakennusprojektit eivät aina toteudu suunnitelmien mukaisesti, jolloin osapuolet ajautuvat riitatilanteeseen. Edustamme asiakkaitamme säännöllisesti rakennusurakoihin liittyvissä välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa rakennuttajista, toimitilarakennuttajien lisäksi myös teollisista toimijoista ja julkisen sektorin rakennuttajista erilaisissa infrastruktuurihankkeissa.

 • Kiinteistöjärjestelyt

  HPP toimii säännöllisesti neuvonantajana erilaisissa kiinteistöjärjestelyissä, kuten kiinteistöyhtiöiden osakekaupoissa, suorissa kiinteistökaupoissa sekä sale and leaseback -järjestelyissä. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus kiinteistöoikeuden peruskysymyksistä (muun muassa muodostaminen ja rasitteet), joihin liittyvä osaaminen yhdessä yhtiö- ja sopimusoikeuden kanssa on edellytys kiinteistöjärjestelyjen menestyksekkäälle toteuttamiselle. Asiantuntijoillamme on myös pitkäaikaista kokemusta järjestelyihin liittyvien due diligence -tarkastusten tehokkaasta läpiviennistä.

  Kiinteistöjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa asiakaskuntamme koostuu sekä suomalaisista että kansainvälisistä toimijoista. Toimeksiannot koskevat pääasiassa liike- ja toimitilakiinteistöjä sekä logistiikka- ja teollisuuskiinteistöjä eri toimialoilla. Hoidamme sekä yksittäisten kiinteistöjen että laajojen kiinteistöportfolioiden kauppoja ja muita järjestelyitä.

 • Kiinteistöjen kehittäminen

  HPP on säännöllisesti mukana erilaisissa kiinteistöjen kehittämisprojekteissa, jotka voivat sisältää uusien kohteiden kehittämisen tai olemassa olevien kohteiden käyttötarkoituksen muuttamisen. Asiantuntijoidemme laaja-alainen osaaminen kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla, kuten kaavoitus-, rahoitus- ja verotusalalla, mahdollistaa hankkeeseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien oikea-aikaisen tunnistamisen. Asiakaskuntamme koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä kiinteistökehittäjistä sekä -käyttäjistä ja sisältää muiden muassa esimerkiksi kansainvälisiä vähittäiskauppaketjuja sekä kansainvälisen hotelliketjun.

 • Kiinteistörahastot

  Kiinteistörahastot ovat oma erityinen kiinteistöjen hallintamuotonsa, jotka voivat soveltua usean sijoittajan kohteisiin. HPP:n asiantuntijoilla on rahastoihin liittyvää erityisosaamista, ja olemme olleet mukana useiden Suomessa ja ulkomailla toimivien kiinteistörahastojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 • Rahoitus ja vakuudet

  Kiinteistöjärjestelyihin, erityisesti laajoihin useiden kohteiden projekteihin, liittyvät olennaisena osana rahoitus- ja vakuuskysymykset. HPP:n rahoitusoikeuden asiantuntijat ovat olleet mukana strukturoimassa useita erilaisia kiinteistöjärjestelyiden rahoitusrakenteita ja laatineet niihin rahoitus- ja vakuussopimuksia.

 • Verotus

  Kiinteistöjärjestelyihin sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja käyttöön liittyy useita vero-oikeudellisia näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa optimaalisen taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Liitämme veroasiantuntemuksemme kiinteistötoimeksiantoihin ja -projekteihin riskien minimoimiseksi ja asiakkaillemme koituvien hyötyjen optimoimiseksi.

 • Vuokraus

  HPP avustaa säännöllisesti asiakkaitaan jokapäiväisessä kiinteistöjen käytössä, kuten tilojen vuokraamiseen liittyvien sopimusten laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa. Vuokraukseen liittyvät kysymykset ovat usein merkittävässä asemassa myös erilaisissa kiinteistöjärjestelyissä. Kiinteistöjen käyttöön liittyvien ympäristökysymysten merkitytys lisääntyy, ja HPP:n ympäristöoikeudellinen osaamisen ansiosta olemme Suomen johtava asiantuntija myös ns. ”Green Lease” -vuokrasopimusten kehittämisessä.