Energia ja infra

HPP tarjoaa kattavan oikeudellisten palvelujen kokonaisuuden vaativiin energia- ja infrastruktuurihankkeisiin. Olemme avustaneet suurta osaa maamme merkittävimmistä infrastruktuurihankkeista. Toimimme muun muassa kaivannais- ja energiateollisuuteen sekä satamiin, liikenneväyliin ja lentokenttätoimintaan liittyvien hankkeiden oikeudellisena neuvonantajana.

Tarjoamme hankkeille räätälöidyn asiantuntijaryhmän, jolta löytyy alan johtava osaaminen ja asiantuntemus. Ympäristöryhmämme tukena toimivat laaja-alaiset meri- ja kuljetusoikeuden, kilpailuoikeuden, hankintalainsäädännön, rahoituksen sekä yhtiöoikeuden ja yritysjärjestelyiden asiantuntijaryhmät.

HPP on Suomen johtavia energia-alan osaajia. Hoidamme vuosittain kymmeniä toimeksiantoja energiasektorin toimijoille, kuten energiayhtiöille, kehitysyhtiöille ja sijoittajille. Toimimme myös energiayhtiöiden yhteisenä neuvonantajana yhteistyö- ja kehityshankkeissa.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

 • Energia

  HPP:n asiantuntemukseen kuuluvat energia-alan eri sektorit. Avustamme asiakkaitamme muun muassa lämpö- ja voimalaitoksiin, tuuli- ja vesivoimahankkeisiin, jätteenpolttoon ja ydinvoimahankkeisiin liittyen. Asiantuntemuksemme kattaa sekä sähkö-, kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoiminnan että siirto- ja jakeluverkkoliiketoiminnan aloihin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Neuvomme alan erityisasiantuntemusta vaativissa voimalaitos- ja investointiprojekteissa, alan maankäyttö- ja ympäristökysymyksissä, kilpailuasetelmiin liittyen sekä hoidamme jatkuvasti sopimus- ja vahingonkorvausasioita. Avustamme asiakkaitamme säännöllisesti energia-alan riidanratkaisumenettelyissä. HPP:llä on pitkä kokemus päästökauppaan liittyvistä toimeksiannoista ja muista CO2-liitännäisistä projekteista.

  Toimeksiantomme liittyvät energiasektorin uudelleenjärjestelyihin, erilaisiin energian tuotantohankkeisiin (CHP, vesivoima, ydinvoima, turve, tuulivoima), uusiutuvaan energiaan ja siihen liittyvään teknologiaan (Cleantech), samoin kuin sektorikohtaiseen erityissääntelyyn (esim. sähkömarkkinalaki, päästökauppa) ja riidanratkaisuun. Olemme erikoistuneet myös erityiskysymyksiin, jotka liittyvät energia-alan kilpailuoikeuteen sekä ympäristö- ja lupamenettelyihin, samoin kuin energiasääntelyyn liittyvään EU-oikeuteen.

 • Yritysjärjestelyt

  Yritysjärjestelyistä on muodostunut olennainen osa energiasektorin liiketoimintaa. Sähkömarkkinalain velvoitteet, energiantuotannon yhteishankkeet ja yhteistyö uusien energiamuotojen hyödyntämisessä ovat lisänneet tarvetta erilaisille yritysjärjestelyille.

  HPP on ollut mukana lukuisissa energia-alan uudelleenjärjestelyissä: olemme toimineet neuvonantajana yli 30 kaupungin ja kunnan energiayhtiöiden yhtiöittämisissä, yrityskaupoissa, yhteisyhtiöiden perustamisissa ja purkamisissa ja investointihankkeissa. Olemme säännöllisesti neuvonantajana alan vaativissa yritysjärjestelyissä ja -kaupoissa, samoin kuin erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa yhteishankkeissa.

 • Investointihankkeet

  Energiasektori on yksi Suomen suurimmista investoijista. Investoinnit kohdistuvat uusiin suuren luokan valtakunnallisiin hankkeisiin (ydinvoima), perinteiseen energiantuotantoon uudella teknologialla (CHP, jätevoimalat) ja erilaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin (tuulivoima).

  HPP:llä on Suomen johtava osaaminen energia-alan investointihankkeisiin liittyvissä ympäristö- ja lupamenettelyissä, jotka ovat olennainen osa hankkeen toteutusta. Olemme erikoistuneet investointihankkeisiin liittyviin kilpailutuksiin ja sopimusjärjestelyihin, samoin kuin niihin liittyvään mahdolliseen riidanratkaisuun. Pystymme tarjoamaan energia-alan toimijoille kattavat juridiset palvelut koko investoinnin elinkaaren aikana.

 • Sähkömarkkinasääntely

  Energiantuotanto on erityissäännelty toimiala. EU-direktiiveihin perustuva sähkömarkkinasääntely määrittelee sekä sähkömarkkinan rakennetta (eriyttämisvelvoite, omistajuus) että energiayhtiöiden toimintaa (verkkotoiminnan tuotto, kuluttajahinnoittelu). Sähkön tuotantoon kohdistuu voimakkaita paineita sääntely-ympäristön muuttumisesta (uusiutuva energia, päästökauppa, ympäristösääntely, tukipolitiikka).

  HPP on erikoistunut energia-alan erityissääntelyyn. Neuvomme asiakkaitamme muun muassa verkkoliiketoiminnan tuottoon, verkkoon liittämiseen, sähkökauppaan, älykkäisiin verkkoihin, energiatukiin, kuluttajahinnoitteluun ja päästökauppaan liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntemuksemme kattaa kaikki erilaiset sähköntuotannon muodot ja niiden erityiskysymykset.

 • Tuulivoimahankkeet

  Julkisen vallan toimenpiteet tuulienergian tukemiseksi ovat tehneet Suomen kiinnostavaksi kohteeksi tuulivoimahankkeille. Tuulivoima houkuttelee perinteisten energia-alan toimijoiden lisäksi ulkomaisia ja kotimaisia sijoittajia ja kehitysyhtiöitä. Hankkeissa korostuvat niihin liittyvien ympäristö- ja lupamenettelyjen hallinta ja niiden juridiset erityiskysymykset.

  HPP on Suomen johtavia osaajia tuulivoimassa: olemme toimineet neuvonantajana noin kymmenessä erilaisessa tuulivoimalahankkeessa. Erityisosaamisemme kohdistuu hankkeen kannalta tärkeisiin ympäristö- ja lupamenettelyihin. Pystymme tarjoamaan hankkeisiin osallistuville yrityksille kattavat juridiset palvelut koko tuulivoimaan investoinnin elinkaaren aikana.

 • Liikenneväylät

  HPP:llä on merkittävä kokemus liikenneväylien rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä. Olemme avustaneet asiakkaitamme muun muassa tiehankkeisiin liittyvissä yleis- ja tiesuunnitelmissa. HPP:llä on kokemusta myös liikenneväylien luonnonsuojelukonfliktien ratkaisemisesta. Hoidamme merkittävän määrän maa-ainesten hankintaan ja jalostukseen liittyviä toimeksiantoja. Avustamme myös kaikissa vesiliikenneväyliin ja ilmailualaan liittyvissä liikennekysymyksissä.

 • Satamatoiminta

  HPP on toiminut neuvonantajana Suomen tärkeimmissä satamahankkeissa, ja tunnemme satamaliiketoiminnan sekä sen ympäristölliset erityispiirteet. Meillä on laaja kokemus satamien ympäristöasioiden hoitamisesta sekä satamien yritysjärjestelyistä ja vastuukysymyksistä. Avustamme säännöllisesti asiakkaitamme myös muunlaisissa vesirakentamiseen (muun muassa väylähankkeet ja ruoppaus) liittyvissä toimeksiannoissa.

 • Kaivostoiminta

  HPP on Suomen johtavia malminetsintä- ja kaivostoiminnan neuvonantajia. Tarjoamme kaikki kaivoshankkeen toteuttamisen vaatimat oikeudelliset palvelut. Avustamme muun muassa oikeuksien hankinnassa, optio-, yhteistyö- ja rojaltisopimusten laadinnassa, etabloitumisessa ja yhtiöittämisessä, rahoituksen eri vaiheissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Avustamme myös maanomistajaneuvotteluissa ja korvausmenettelyissä, hankkeen vaatimissa ympäristöllisissä menettelyissä, logistiikkaratkaisuissa ja kaivosturvallisuutta koskevassa neuvonannossa.

 • Älykäs Liikenne

  Älykäs liikenne asettaa paineita yhteiskuntasuunnittelulle ja infrastruktuurin kehittämiselle, samoin kuin uusien energiaratkaisujen käyttöönotolle. HPP:llä on pitkäaikainen kokemus laajojen infrastruktuurihankkeiden toteuttamisessa ja erityisesti niiden lupamenettelyissä. Energiasektorilla HPP on yksi johtavia toimistoja, erityisesti uusiutuvan energiantuotannon juridiikassa.

  Lue lisää Älykkään Liikenteen -palveluistamme »