HPP Asianajotoimisto

Asiantuntijat

 
Aaltonen Anu
Senior Counsel
Kilpailu
Riidanratkaisu
Aaltonen Anu
Senior Counsel

Anu Aaltonen on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Anulla on laaja-alaista kokemusta erilaisista kilpailuoikeudellisista toimeksiannoista mm. tele-, metsä-, lääke-, ja rakennussektoreilla.

Lue lisää

 
Ahtiainen Maija
Senior Associate
Riidanratkaisu
Ahtiainen Maija
Senior Associate

Maija Ahtiainen on erikoistunut riidanratkaisuun. Maija avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä.

Lue lisää

 
Alanen Jouni
Partner
Julkiset hankinnat
Kilpailu
Riidanratkaisu
Alanen Jouni
Partner

Jouni Alanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös muiden muassa jäte- ja vesihuoltoalojen oikeudelliset kysymykset.

Lue lisää

 
Arlander Joy
Associate
Ympäristö
Arlander Joy
Associate

Joy Arlander on erikoistunut ympäristöoikeuteen.

Lue lisää

 
Bergmann Sina
Associate
Teknologia
Bergmann Sina
Associate

Sina Bergmann on erikoistunut teknologiaoikeuteen.

Lue lisää

 
Boshkov Stefan
Senior Associate
Rahoitus
Transaktiot
Boshkov Stefan
Senior Associate

Stefan Boshkov on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Stefan avustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa.

Lue lisää

 
Cotton Andrew
Partner
Energia
Infra
Teknologia
Transaktiot
Cotton Andrew
Partner

Andrew Cotton on erikoistunut rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen, keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin.

Lue lisää

 
Degerholm Emil
Senior Counsel
Transaktiot
Degerholm Emil
Senior Counsel

Lue lisää

 
Erkkilä Mikko
Senior Advisor
Kiinteistöt
Riidanratkaisu
Ympäristö
Erkkilä Mikko
Senior Advisor

Mikko Erkkilä on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Lisäksi hän avustaa riidanratkaisun liittyvissä kysymyksissä, kuten lupamenettelyissä ja muutoksenhaussa, ympäristövastuisiin liittyvissä asioissa ja infrastruktuurihankkeissa.

Lue lisää

 
Gahm­berg-Hi­sin­ger Nora
Partner
Logistiikka
Riidanratkaisu
Gahm­berg-Hi­sin­ger Nora
Partner

Nora Gahmberg-Hisinger on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, kansainväliseen kauppaoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

 
Helvola Amanda
Senior Associate
Teknologia
Helvola Amanda
Senior Associate

Amanda Helvola on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Hemming Ida
Associate
Transaktiot
Hemming Ida
Associate

Ida Hemming on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin.

Lue lisää

 
Iso-Markku Outi
Senior Associate
Energia
Riidanratkaisu
Ympäristö
Iso-Markku Outi
Senior Associate

Outi Iso-Markku on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Hänen erikoisosaamistaan ovat ympäristövastuukysymykset ja ympäristörikosoikeus sekä BAT -sääntely.

Lue lisää

 
Jaarinen Tatu
Senior Associate
Riidanratkaisu
Jaarinen Tatu
Senior Associate

Tatu Jaarinen avustaa asiakkaita kaupallisten riitojen ratkaisuun liittyvissä asioissa. Tatu neuvoo ja edustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, oikeudenkäynneissä, sovintoneuvotteluissa ja muussa konfliktinhallinnassa.

Lue lisää

 
Joutsimo Maarika
Senior Advisor
Kilpailu
Joutsimo Maarika
Senior Advisor

Maarika Joutsimo on erikoistunut EU-oikeuteen ja kilpailuoikeuteen. Maarikan erikoisosaamista ovat kilpailuviranomaisissa ja tuomioistuimissa käytävät kilpailuoikeudelliset prosessit, kuten kartellitutkinnat.

Lue lisää

 
Järvelä Santeri
Associate
Transaktiot
Energia
Järvelä Santeri
Associate

Santeri Järvelä on erikoistunut yritysjärjestelyihin. Lisäksi Santeri avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Santeri avustaa asiakkaita sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Lue lisää

 
Kemppinen Oskari
Associate
Kiinteistöt
Transaktiot
Verot
Kemppinen Oskari
Associate

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Lue lisää

 
Kinnunen Henna
Partner
Työelämä
Kinnunen Henna
Partner

Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen.

Lue lisää

 
Klemetti Jari
Senior Advisor
Rahoitus
Transaktiot
Klemetti Jari
Senior Advisor

Jari Klemetti avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyihin, kaupallisiin sopimuksiin ja pääomasijoittamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Klemettilä Jaakko
Senior Counsel
Verot
Transaktiot
Klemettilä Jaakko
Senior Counsel

Lue lisää

 
Koivula Perttu
Senior Advisor
Julkiset hankinnat
Riidanratkaisu
Koivula Perttu
Senior Advisor

Perttu Koivula on erikoistunut julkisiin hankintoihin ja riidanratkaisuun.

Lue lisää

 
Komonen Matti
Partner
Logistiikka
Riidanratkaisu
Komonen Matti
Partner

Matin osaaminen keskittyy kuljetussopimusten laatimisen ohella erityisesti meri-, kuljetus- ja vakuutusoikeudelliseen riidanratkaisuun. Hänen erikoisosaamista ovat myös merityösaarrot ja turvaamistoimet.

Lue lisää

 
Koski Marko
Senior Advisor
Verot
Koski Marko
Senior Advisor

Marko Koski on erikoistunut vero-oikeuteen ja avustaa asiakkaitamme sekä välillisen että välittömän verotuksen alueella. Marko neuvoo yrityskauppojen ja -järjestelyiden verokysymyksissä sekä tullilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

 
Kurki-Suonio Suvi
Associate
Energia
Ympäristö
Kurki-Suonio Suvi
Associate

Suvi Kurki-Suonio on erikoistunut ympäristöoikeuteen.

Lue lisää

 
Kärhä Tatu
Associate
Julkiset hankinnat
Kilpailu
Kärhä Tatu
Associate

Tatu Kärhä avustaa asiakkaita julkisiin hankintoihin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Lue lisää

 
Kärnä Henna
Associate
Rahoitus
Transaktiot
Kärnä Henna
Associate

Henna Kärnä on eri­kois­tu­nut yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin sekä ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­teen. Li­säk­si Henna avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä.

Lue lisää

 
Laitila Sara
Associate
Teknologia
Laitila Sara
Associate

Sara Laitila on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia­oi­keu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Lue lisää

 
Laitinen Leif
Partner
Kiinteistöt
Transaktiot
Laitinen Leif
Partner

Lei­fil­lä on mer­kit­tä­vä ko­ke­mus kan­sal­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti mo­ni­mut­kai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt.

Lue lisää

 
Lehti Kari-Matti
Partner
Teknologia
Transaktiot
Lehti Kari-Matti
Partner

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lue lisää

 
Lemponen Elina
Senior Associate
Ympäristö
Lemponen Elina
Senior Associate

Lue lisää

 
Lenni-Taattola Juho
Partner
Maksukyvyttömyys
Lenni-Taattola Juho
Partner

Juho Lenni-Taattola on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja erityisesti toimimaan konkurssipesän pesänhoitajana, yritysaneerausmenettelyn selvittäjänä sekä saneerausohjelman valvojana.

Lue lisää

 
Leppä Mikko
Partner
Riidanratkaisu
Leppä Mikko
Partner

Mikko Lepällä on pitkä kokemus kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta kaupallisiin riitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Lue lisää

 
Levanov Daniil
Associate
Riidanratkaisu
Teknologia
Levanov Daniil
Associate

Daniil Levanov on erikoistunut teknologia-alaan sekä riidanratkaisuun.

Lue lisää

 
Lind Mikaela
Senior Counsel
Riidanratkaisu
Lind Mikaela
Senior Counsel

Mikaela Lind on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaitamme sekä oikeudenkäynneissä että kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä.

Lue lisää

 
Linninen Fiiu
Associate
Ympäristö
Linninen Fiiu
Associate

Fiiu Linninen on eri­kois­tu­nut ympäristöoikeuteen.

Lue lisää

 
Lius Teija
Senior Counsel
Rahoitus
Lius Teija
Senior Counsel

Teija Lius on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista transaktioista niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.

Lue lisää

 
Lähdevuori Iiro
Senior Counsel
Riidanratkaisu
Lähdevuori Iiro
Senior Counsel

Iiro Lähdevuori on erikoistunut riidanratkaisuun. Iiro on toiminut asiamiehenä useissa eri sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudellisissa oikeudenkäynneissä.

Lue lisää

 
Majamäki Klaus
Partner
Maksukyvyttömyys
Julkiset hankinnat
Riidanratkaisu
Majamäki Klaus
Partner

Klaus Majamäki on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana.

Lue lisää

 
Marttinen Kari
Partner
Energia
Infra
Ympäristö
Marttinen Kari
Partner

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit.

Lue lisää

 
Marttinen Suvi
Senior Advisor
Energia
Infra
Kiinteistöt
Ympäristö
Marttinen Suvi
Senior Advisor

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat.

Lue lisää

 
Metso Maria
Associate
Kilpailu
Metso Maria
Associate

Maria Metso on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen.

Lue lisää

 
Mäkinen Markku
Managing Partner
Infra
Rahoitus
Teknologia
Transaktiot
Mäkinen Markku
Managing Partner

Markku Mäkinen on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Markku avustaa asiakkaita myös vaativissa infrastruktuurihankkeissa.

Lue lisää

 
Nevasalo Terho
Partner
Teknologia
Transaktiot
Nevasalo Terho
Partner

Terho Nevasalolla on pitkä kokemus erilaisista kaupallisista sopimuksista, erityisesti IT- ja teknologiasektoreilla. Terho avustaa asiakkaita muun muassa SaaS- ja IT-toimitusprojekteissa, kaupallisissa sopimuksissa, digitalisaatio- ja tietosuojahankkeissa.

Lue lisää

 
Nyblin Klaus
Partner
Riidanratkaisu
Teknologia
Nyblin Klaus
Partner

Klaus Nyblin on erikoistunut lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun. Klausin erityisosaamista ovat myös liikesalaisuuksien suojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja sähköiseen viestintään liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Lue lisää

 
Nykvist Björn
Partner
Energia
Infra
Rahoitus
Transaktiot
Nykvist Björn
Partner

Björn Nykvist on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä energia-, infra- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän hoitaa pääasiassa projektirahoitukseen sekä muihin oman ja vieraan pääoman rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja.

Lue lisää

 
Oesch Sofia
Associate
Transaktiot
Oesch Sofia
Associate

Sofia Oesch on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin.

Lue lisää

 
Oksanen Antto
Associate
Teknologia
Oksanen Antto
Associate

Antto Oksanen on erikoistunut teknologiaoikeuteen.

Lue lisää

 
Pekkala Julia
Senior Counsel
Riidanratkaisu
Pekkala Julia
Senior Counsel

Julia Pekkala on erikoistunut riidanratkaisuun. Julia avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.

Lue lisää

 
Pirinen Tarja
Partner
Infra
Transaktiot
Ympäristö
Pirinen Tarja
Partner

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa asiakkaita kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa.

Lue lisää

 
Pråhl Johan
Senior Advisor
Riidanratkaisu
Pråhl Johan
Senior Advisor

Johan Pråhl on erikoistunut sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaita monimutkaisten ja laajojen riitojen ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä pääasiallisesti suuria kaupan ja teollisuusalan yrityksiä.

Lue lisää

 
Raatikainen Pekka
Partner
Kiinteistöt
Riidanratkaisu
Teknologia
Raatikainen Pekka
Partner

Pekka Raatikainen on erikoistunut sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen.

Lue lisää

 
Raikko Roosa
Associate
Teknologia
Raikko Roosa
Associate

Roosa Raikko on erikoistunut teknologiaoikeuteen ja tietosuojaan. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Rantanen Miikka
Senior Associate
Riidanratkaisu
Rantanen Miikka
Senior Associate

Miikka Rantanen on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaita erityisesti vahingonkorvausoikeuteen ja työoikeudellisiin riitoihin liittyvissä asioissa.

Lue lisää

 
Rikala Antti
Senior Advisor
Kiinteistöt
Rahoitus
Transaktiot
Rikala Antti
Senior Advisor

Antti Rikala on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Hän avustaa asiakkaita kiinteistökehityshankkeisiin ja kiinteistösijoitusten hoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä kiinteistörahoituksessa.

Lue lisää

 
Rintakoski Antti
Partner
Rahoitus
Transaktiot
Rintakoski Antti
Partner

Antti Rintakoski on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisista että rajat ylittävistä transaktioista.

Lue lisää

 
Roubier Anna-Stephanie
Partner
Kilpailu
Roubier Anna-Stephanie
Partner

Anna Roubier on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Annan osaamisalueisiin kuuluvat myös EU:n kemikaali- ja tuoteregulaatioon kuuluvat oikeudelliset kysymykset ja hallinnolliset prosessit.

Lue lisää

 
Rytkönen Joska
Associate
Transaktiot
Rytkönen Joska
Associate

Joska Rytkönen on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin sekä yhtiöoikeuteen.

Lue lisää

 
Sajakoski Inka
Associate
Maksukyvyttömyys
Sajakoski Inka
Associate

Inka Sajakoski on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti insolvenssioikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

 
Salonen Johanna
Senior Associate
Työelämä
Salonen Johanna
Senior Associate

Johanna Salonen on erikoistunut työoikeudellisiin kysymyksiin.

Lue lisää

 
Sandholm Ida
Senior Associate
Rahoitus
Transaktiot
Sandholm Ida
Senior Associate

Ida Sandholm on erikoistunut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Lisäksi Ida avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Sandvik Risto
Senior Counsel
Riidanratkaisu
Sandvik Risto
Senior Counsel

Risto Sandvik on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän on toiminut asiamiehenä muun muassa rakentamista, projektitoimituksia, yritysjärjestelyjä, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa sekä laajoissa rikosasioissa.

Lue lisää

 
Saraste Tuomas
Partner
Kilpailu
Saraste Tuomas
Partner

Tuomas Saraste on erikoistunut kilpailuoikeuteen. Tuomas neuvoo asiakkaita yrityskauppavalvontaa, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja kartelleja koskevissa prosesseissa sekä valtiontukia koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Saulny Emmi
Senior Associate
Teknologia
Saulny Emmi
Senior Associate

Emmi Saulny on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Emmi avustaa asiakkaita erilaisissa sopimus- ja immateriaalioikeudellisissa sekä lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

 
Sihvonen Sointu
Associate
Maksukyvyttömyys
Sihvonen Sointu
Associate

Sointu Sihvonen on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänen osaamisalueeseensa kuuluvat lisäksi immateriaalioikeudet.

Lue lisää

 
Siivola Jyrki
Senior Advisor
Riidanratkaisu
Teknologia
Työelämä
Siivola Jyrki
Senior Advisor

Jyrki Siivola on erikoistunut riidanratkaisuun, immateriaalioikeuksiin ja markkinointioikeuteen.

Lue lisää

 
Sundman Tobias
Associate
Rahoitus
Transaktiot
Sundman Tobias
Associate

Tobias Sundman on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä arvopaperimarkkinaoikeuteen. Tobias avustaa asiakkaita pääomasijoittamiseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Lue lisää

 
Sundström Mikko
Senior Counsel
Infra
Logistiikka
Transaktiot
Sundström Mikko
Senior Counsel

Mikko Sundström on erikoistunut kansainväliseen kauppa- ja yhtiöoikeuteen ja lentoliikenteeseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Hän avustaa asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, sekä niihin liittyvissä organisaatiomuutoksissa.

Lue lisää

 
Svinhufvud Anna-Maria
Associate
Riidanratkaisu
Svinhufvud Anna-Maria
Associate

Anna-Maria Svinhufvud on erikoistunut riidanratkaisuun. Anna-Maria avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä.

Lue lisää

 
Syrjälä Ilona
Associate
Kiinteistöt
Transaktiot
Syrjälä Ilona
Associate

Ilona Syrjälä on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin.

Lue lisää

 
Säiläkivi Antti
Partner
Transaktiot
Säiläkivi Antti
Partner

Antti Säiläkivi on erikoistunut vaativaan yhtiöoikeudelliseen ja corporate governance -neuvonantoon. Antin erikoisosaamista ovat myös yritysjärjestelyt sekä private equity -toimialaan ja sijoitusrahastoihin liittyvät kysymykset.

Lue lisää

 
Tuomala Jari
Partner
Kiinteistöt
Ympäristö
Tuomala Jari
Partner

Jari Tuomala on erikoistunut kiinteistö- ja ympäristöoikeuteen. Hänellä on pitkä kokemus asiakkaiden avustamisesta kiinteistöjen koko elinkaareen (maankäyttö – kehittäminen – rakentaminen –käyttö – kauppa – alasajo) liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Uoti Sami
Partner
Maksukyvyttömyys
Rahoitus
Riidanratkaisu
Uoti Sami
Partner

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista.

Lue lisää

 
Vasala Visaperttu
Senior Associate
Riidanratkaisu
Työelämä
Vasala Visaperttu
Senior Associate

Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.  

Lue lisää

 
Vilén Lotta
Associate
Transaktiot
Vilén Lotta
Associate

Lotta Vilén on erikoistunut yritysjärjestelyihin. Lisäksi Lotta avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä.

Lue lisää

 
Viljanen Jesse
Senior Associate
Julkiset hankinnat
Riidanratkaisu
Ympäristö
Viljanen Jesse
Senior Associate

Jesse Viljanen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Jessen erikoisosaamista ovat myös riidanratkaisuun ja julkisiin hankintoihin liittyvät kysymykset.

Lue lisää

 
Villanen Jasmin
Senior Associate
Maksukyvyttömyys
Riidanratkaisu
Villanen Jasmin
Senior Associate

Jasmin Villanen on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Jasminin erikoisosaamista on lisäksi immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset.

Lue lisää

 
Wainio Marko
Partner
Riidanratkaisu
Wainio Marko
Partner

Marko Wainio on erikoistunut riidanratkaisuun. Hänellä on erittäin laaja-alainen ja pitkä kokemus vaativien ja monimutkaisten kaupallisten riitojen ratkaisemisesta. Marko tunnetaan yhtenä maamme arvostetuimmista välimiehistä.

Lue lisää