HPP Asianajotoimisto

Laitinen Leif

Partner

 
+358 44 750 5610 LinkedIn

Kiinteistöt
Transaktiot

RUOTSI
SUOMI
ENGLANTI

Asianajaja
LL.M. (Georgetown University)

Lei­fil­lä on mer­kit­tä­vä ko­ke­mus kan­sal­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti mo­ni­mut­kai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt. Hä­nen muut osaa­mi­sa­lu­een­sa si­säl­tä­vät M&A- ja pää­oma­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän neu­von an­non. Hän neu­voo asiak­kai­ta myös ylei­sis­sä yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa sekä kiin­teis­tö­oi­keu­del­li­sis­sa asiois­sa. Hän edus­taa kan­sain­vä­li­siä, poh­jois­mai­sia sekä suo­ma­lai­sia kiin­teis­tö­ra­has­to­ja, kes­kei­siä si­joit­ta­jia ja yk­si­tyi­siä sekä jul­ki­sia yh­tiöi­tä.

Leif on ran­kat­tu Le­gal 500 EMEA:n jul­kai­sus­sa.

Hä­nel­lä on myös Mas­ter of Laws – tut­kin­to Geor­ge­tow­nin yli­opis­tos­ta Was­hing­to­nis­ta, Yh­dys­val­lois­ta. Leif on Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jä­sen ja hä­net on myös hy­väk­syt­ty New York Bar – asia­na­ja­ja­lii­ton jä­se­nek­si.

 

Asiantuntemus

Kiinteistöt
Transaktiot

Työkielet

RUOTSI
SUOMI
ENGLANTI

Koulutus

Asianajaja
LL.M. (Georgetown University)