HPP Asianajotoimisto

Laitila Sara

Associate

 
+358 40 593 6559

Teknologia

SUOMI
ENGLANTI

OTM

Sara Laitila on eri­kois­tu­nut tek­no­lo­gia­oi­keu­teen. Hän työs­ken­te­lee toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mäs­sä so­pi­mus- ja im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa, eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­naan tek­no­lo­gian li­sen­soin­ti (esim. pa­tent­ti- ja FRAND-li­sen­soin­ti).

 

perhevapaalla

Asiantuntemus

Teknologia

Työkielet

SUOMI
ENGLANTI

Koulutus

OTM