Valitse aihepiiri

Laitinen Leif

Lei­fil­lä on mer­kit­tä­vä ko­ke­mus kan­sal­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti mo­ni­mut­kai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt. Hä­nen muut osaa­mi­sa­lu­een­sa si­säl­tä­vät M&A- ja pää­oma­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän neu­von an­non. Hän neu­voo asiak­kai­ta myös ylei­sis­sä yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa sekä kiin­teis­tö­oi­keu­del­li­sis­sa asiois­sa. Hän edus­taa kan­sain­vä­li­siä, poh­jois­mai­sia sekä suo­ma­lai­sia kiin­teis­tö­ra­has­to­ja, kes­kei­siä si­joit­ta­jia ja yk­si­tyi­siä sekä jul­ki­sia yh­tiöi­tä. […]

Kärnä Henna

Henna Kärnä on eri­kois­tu­nut yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin sekä ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­teen. Li­säk­si Henna avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Henna avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.  

Sandholm Ida

Ida Sandholm on erikoistunut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Lisäksi Ida avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Ida avustaa asiakkaitamme kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.  

Roine Johanna

Johanna Roine on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaitamme erityisesti kaavoitus- ja rakennusoikeuteen sekä kiinteistökehitykseen ja kiinteistötransaktioihin liittyvissä kysymyksissä. Johanna opiskelee lisäksi diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Real Estate Economics-maisteriohjelmassa.

Kemppinen Oskari

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Zhou Yanhuan

Yanhuan Zhou on erikoistunut yritysjärjestelyihin. Hän avustaa asiakkaita sekä yritysjärjestelyihin että yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Yanhuan neuvoo työssään sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita.

Tuominen Rosa

Rosa Tuominen on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen. Rosan osaamisalueisiin kuuluu myös vero-oikeus. Rosa avustaa asiakkaita sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Säiläkivi Antti

Antti Säiläkivi on erikoistunut vaativaan yhtiöoikeudelliseen ja corporate governance -neuvonantoon. Antin erikoisosaamista ovat myös yritysjärjestelyt sekä private equity -toimialaan ja sijoitusrahastoihin liittyvät kysymykset. Antti avustaa eri toimialoilla toimivien yritysten lisäksi pääomasijoittajia sekä muita ammattimaisia sijoitusorganisaatioita kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Sundström Mikko

Mikko Sundström on erikoistunut kansainväliseen kauppa- ja yhtiöoikeuteen ja lentoliikenteeseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Hän avustaa asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, sekä niihin liittyvissä organisaatiomuutoksissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita Keski-Euroopasta Suomeen suuntautuvissa investoinneissa. Toimialoina Mikko on perehtynyt erityisesti metsä- ja puunjalostusteollisuuteen, lentoliikenteeseen ja televiestintään. Uransa aikana Mikko on työskennellyt myös Saksassa ja vastaa HPP:n German Desk -toiminnasta.

Sundman Tobias

Tobias Sundman on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä arvopaperimarkkinaoikeuteen. Tobias avustaa asiakkaitamme myös pääomasijoittamiseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.