Valitse aihepiiri

Jussila Harri

Har­ri Jus­si­la on eri­kois­tu­nut in­sol­vens­sioi­keu­teen ja rii­dan­rat­kai­suun. Har­ril­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus yri­tys­asiak­kai­den edus­ta­mi­ses­ta tuo­miois­tui­mis­sa ja vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Hän toi­mii myös vä­li­mie­he­nä kau­pal­li­sis­sa rii­tai­suuk­sis­sa. Har­rin eri­tyi­nen kiin­nos­tuk­sen koh­de on yri­tys­ten omat konflik­tien hal­lin­noin­ti­käy­tän­teet.

Kärnä Henna

Henna Kärnä on eri­kois­tu­nut yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin sekä ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­teen. Li­säk­si Henna avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Henna avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.  

Sandholm Ida

Ida Sandholm on erikoistunut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Lisäksi Ida avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Ida avustaa asiakkaitamme kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.  

Uoti Sami

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Hän on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa ja avustanut asiakkaita lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Sami on myös kokenut välimies. Sami on toiminut vuodesta 2013 konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Sundman Tobias

Tobias Sundman on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä arvopaperimarkkinaoikeuteen. Tobias avustaa asiakkaitamme myös pääomasijoittamiseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Rintakoski Antti

Antti Rintakoski on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisista että rajat ylittävistä transaktioista. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat esimerkiksi yritys- ja kiinteistöjärjestelyiden rahoitus, projekti- ja infrastruktuurirahoitus, joukkovelkakirjalainat, factoring- ja leasing-järjestelyt sekä vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt. Asianajotyössä hankitun kokemuksen lisäksi hän on työskennellyt suomalaisessa liikepankissa ja Euroopan investointipankissa.

Rikala Antti

Antti Rikala on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Hän avustaa asiakkaita kiinteistökehityshankkeisiin ja kiinteistösijoitusten hoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä kiinteistörahoituksessa. Antilla on pitkä kokemus erilaisista kiinteistötransaktiotyypeistä ja niihin liittyvistä neuvotteluprosesseista ja markkinakäytännöistä. Antti neuvoo asiakkaita myös yritysjärjestelyissä ja pääomasijoitushankkeissa sekä rahoitukseen, yhtiöoikeuteen ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Nykvist Björn

Björn Nykvist on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä energia-, infra- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän hoitaa pääasiassa projektirahoitukseen sekä muihin oman ja vieraan pääoman rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä hankekehityksessä erityisesti energia-, kaivos- ja kiinteistöalalla. Björnin hoitamissa toimeksiannoissa on usein kansainvälisiä ulottuvuuksia. Björn on kansainvälisen asianajoyhdistyksen IBA:n sekä Deutsch-nordische Juristenvereinigungin jäsen.  

Mäkinen Markku

Mark­ku Mä­ki­nen on eri­kois­tu­nut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Markku avustaa asiakkaita myös vaativissa infrastruktuurihankkeissa. Ennen HPP:lle tuloaan Markku oli Nokian palveluksessa. Hänellä on pitkä ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta tek­no­lo­gia­pro­jek­teis­ta kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Nokian palveluksessa hän vastasi muun muassa Nokian lakiasiainosastoista Kii­nas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Markku on toiminut HPP:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

Klemetti Jari

Jari Klemetti avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyihin, kaupallisiin sopimuksiin ja pääomasijoittamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Jari toimii säännöllisesti neuvonantajana erilaisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityskauppa- ja rahoitustransaktioissa ja pääomasijoitusprosesseissa.