Valitse aihepiiri

Laitinen Leif

Lei­fil­lä on mer­kit­tä­vä ko­ke­mus kan­sal­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti mo­ni­mut­kai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt. Hä­nen muut osaa­mi­sa­lu­een­sa si­säl­tä­vät M&A- ja pää­oma­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän neu­von an­non. Hän neu­voo asiak­kai­ta myös ylei­sis­sä yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa sekä kiin­teis­tö­oi­keu­del­li­sis­sa asiois­sa. Hän edus­taa kan­sain­vä­li­siä, poh­jois­mai­sia sekä suo­ma­lai­sia kiin­teis­tö­ra­has­to­ja, kes­kei­siä si­joit­ta­jia ja yk­si­tyi­siä sekä jul­ki­sia yh­tiöi­tä. […]

Roine Johanna

Johanna Roine on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaitamme erityisesti kaavoitus- ja rakennusoikeuteen sekä kiinteistökehitykseen ja kiinteistötransaktioihin liittyvissä kysymyksissä. Johanna opiskelee lisäksi diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Real Estate Economics-maisteriohjelmassa.

Kemppinen Oskari

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Tuomala Jari

Jari Tuomala on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän avustaa asiakkaita myös maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä ympäristövastuuasioissa.

Rikala Antti

Antti Rikala on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Hän avustaa asiakkaita kiinteistökehityshankkeisiin ja kiinteistösijoitusten hoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä kiinteistörahoituksessa. Antilla on pitkä kokemus erilaisista kiinteistötransaktiotyypeistä ja niihin liittyvistä neuvotteluprosesseista ja markkinakäytännöistä. Antti neuvoo asiakkaita myös yritysjärjestelyissä ja pääomasijoitushankkeissa sekä rahoitukseen, yhtiöoikeuteen ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Raatikainen Pekka

Pekka Raatikainen on erikoistunut sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen. Hänellä on pitkä kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hänen erityisosaamistaan on ICT-alan hankinnat, ulkoistukset, sääntely ja lisensiointi.

Marttinen Suvi

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat. Suvi palvelee asiakkaitamme energia-, kierrätys-, teollisuus-, maa- ja vesirakennusaloilla. Suvi toimii asiamiehenä hallintotuomioistuimissa ja maaoikeuksissa. Lisäksi hän avustaa myös kiinteistökehittäjiä kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakentamisen lupa-asioissa.  

Juhola Minna

Minna Juhola on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Minnan erikoisosaamista ovat ympäristölupa-asiat, maankäyttöön, kaavoitukseen ja jätelainsäädäntöön liittyvät kysymykset, sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita energia-alan hankkeissa, kuten tuulivoimaprojekteissa, kiinteistökehityshankkeissa ja kiinteistötransaktioissa sekä kaivoshankkeissa.

Erkkilä Mikko

Mikko Erkkilä on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Lisäksi hän avustaa riidanratkaisun liittyvissä kysymyksissä, kuten lupamenettelyissä ja muutoksenhaussa, ympäristövastuisiin liittyvissä asioissa ja infrastruktuurihankkeissa. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Mikon erityisosaamiseen. Mikko on toiminut yli 25 vuotta asianajotehtävissä.