Finanssivalvonnan tulkinta koskien hallinnollisten sekä rikosoikeudellisten sakkojen ja seuraamusmaksujen vakuuttamista

Finanssivalvonta on viime viikolla julkaissut tulkinnan koskien rikosoikeudellisten sekä hallinnollisten sakkojen ja seuraamusmaksujen vakuuttamista. Finanssivalvonnan esittämän tulkinnan mukaan sanktioluontoisiksi maksuiksi katsottavien sakkojen ja hallinnollisten seuraamusmaksujen varalta vakuuttaminen ei ole hyvän vakuutustavan mukaista eikä siten sallittua Suomessa.

Finanssivalvonnan tulkinta koskee kaikkia sanktioluontoisia maksuja riippumatta niiden määräämiseen johtaneesta syystä tai siitä, ovatko ne maksuunpantu tahallisen teon, laiminlyönnin vai huolimattomuuden seurauksena.

Finanssivalvonta on perustellut tulkintaansa sillä, että sanktioluontoisiin maksuihin liittyvän riskin vakuuttaminen voisi johtaa toimijoiden piittaamattomuuteen pakollisen sääntelyn noudattamisessa sekä heikentää yhteisöjen velvoitteita noudattaa soveltuvaa lakia ja sääntelyä. Tämän vuoksi Finanssivalvonta myös uskoo, että tällaisen riskin vakuuttaminen olisi ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttävien arvojen kanssa.

Julkaistu Finanssivalvonnan lausunto vahvistaa tulkinnan siitä, että suomalaisissa yrityskaupoissa sovellettavien yrityskauppavakuutusten (Warranty & Indemnity -vakuutusten) vakuutusehtojen ei tulisi kattaa yhteisön saamia sakkoja tai muita sanktioluontoisia maksuja. Kysymys sakkojen vakuuttamisen mahdollisuudesta on viime aikoina noussut erityisesti esille EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyen. Yrityskauppavakuutuksia tarjoavien vakuutusyhtiöiden tulisi huomioida Finanssivalvonnan tulkinta ja keskustella sen vaikutuksista yhdessä vakuutusvälittäjien kanssa niiden järjestäessä vakuutuksia suomalaisille kohdeyhtiöille. Verohallinnon määräämien seuraamusten, kuten myöhästymismaksun, veronkorotuksen sekä viivästyskoron, osalta odotetaan vielä tarkennusta Finanssivalvonnan julkaiseman tulkinnan soveltamisen laajuudesta.

Lisätiedot ja asiaan liittyvät päivitykset: HPP tiedottaa asiakkaitaan mahdollisista päivityksistä ja lisätiedoista koskien sanktioluontoisten maksujen vakuuttamista.

HPP on markkinoiden johtava yrityskauppavakuutuksia ja veroriskien vakuuttamista tarjoavien vakuutusyhtiöiden neuvonantaja. HPP:n asiantuntijat avustavat mielellään kaikissa vakuutuksiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä, erityisesti yrityskauppavakuutuksiin liittyen.

Yhteystiedot

Andrew Cotton
Partner
+358 45 657 5758
andrew.cotton@hpp.fi

Anna Lehtomaa
Associate / Verotus
+358 50 567 5979
anna.lehtomaa@hpp.fi

Kirjoittajat
Andrew Cotton
Partner
HPP Asianajotoimisto

Andrew neu­voo sekä suo­ma­lai­sia että kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta ra­jat ylit­tä­väs­sä lii­ke­toi­min­nas­sa. Andrewl­la on sekä suo­ma­lai­sen että englan­ti­lai­sen asia­na­ja­jan pä­te­vyys.

Andrew’n osaa­mi­nen kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti ra­jat ylit­tä­viin yri­tys­kaup­poi­hin ja –jär­jes­te­lyi­hin sekä IT-, tek­no­lo­gia-, clean­tech- ja tie­to­lii­ken­ne­toi­mia­loi­hin. Hän on laa­ti­nut asiak­kai­den puo­les­ta so­pi­muk­sia muun muas­sa mer­kit­tä­vien kan­sain­vä­lis­ten tie­to­lii­ken­neo­pe­raat­to­rien kans­sa. En­nen Suo­meen tu­lo­aan ja HPP:n pal­ve­luk­seen siir­ty­mis­tään hän työs­ken­te­li usean eri asian­ajo­toi­mis­ton osak­kaa­na Lon­toon Ci­tys­sä.

Anna Lehtomaa
Associate
HPP Asianajotoimisto

An­nal­la on laa­ja ko­ke­mus vero-oi­keu­den eri osa-alueil­ta ja hän on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta ve­ro­tuk­seen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa sekä yri­tys­jär­jes­te­lyis­sä.

Anna aloit­ti HPP:n pal­ve­luk­ses­sa vuon­na 2018. Hän on val­mis­tu­nut Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta vuon­na 2011 ja opis­kel­lut myös Rot­ter­da­min Eras­mus-yli­opis­tos­sa. En­nen HPP:lle siir­ty­mis­tään hän on työs­ken­nel­lyt Big Four -ti­lin­tar­kas­tusyh­tei­sön vero-osas­tol­la sekä ve­ro­la­ki­mie­he­nä SOK:lla.

Jaa artikkeli