Konkurssilaki on ajankohtainen myös nousukaudella

Näin taloudellisella nousukaudella konkursseja tapahtuu tavanomaista vähemmän. Tämä ei kuitenkaan vähennä aiheen ajankohtaisuutta. Asia on pikemminkin päinvastoin.

Insolvenssitilanteiden (konkurssi ja yrityssaneeraus) merkitys ja vaikutukset tulee ottaa huomioon yrityskaupoissa ja kaikissa omistusjärjestelyissä, jotka liittyvät yhtiöoikeudellisiin muutoksiin, erityisesti nyt, kun EU:ssa ollaan enenevässä määrin laatimassa Unionin tasoista insolvenssinormistoa. Käytännössä asia koskee lähes kaikkia suuria liike-elämän hankkeita. Insolvenssitilanteen mahdollisuus tulee ottaa huomioon usein sellaisissakin tapauksissa, joissa konkurssin mahdollisuus ei tule järjestelyä toteutettaessa kenellekään mieleen.

Aiheen jatkuvaa ajankohtaisuutta korostaa se, että konkurssilakia ollaan uudistamassa. Juuri nyt istuu lain kymmenvuotistarkastusta valmisteleva lainsäädäntötyöryhmä, jonka jäsenenä toimin. Työryhmän pohdittavana ovat esimerkiksi ympäristövastuisiin liittyvät ongelmat konkurssitapauksissa. Työryhmän seuraavan mietinnön on tämänhetkisen aikataulun mukaan määrä valmistua maaliskuun lopussa.

Toimin myös puheenjohtajana Konkurssiasiain neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on avustaa konkurssiasiamiestä tarjoamalla hänen käyttöönsä laajapohjaista alan asiantuntemusta ja laatia hyvää pesänhoitotapaa koskevia suosituksia.

HPP pa­nos­taakin jatkuvasti vahvemmin rahoitus- ja konkurssilainsäädännön asiantuntemukseen. Osa­na tätä pa­nos­tus­ta olen liit­ty­nyt HPP:n jo en­nes­tään am­mat­ti­tai­toi­seen ja vah­vaan rahoitus- ja insolvenssitiimiin.

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kai­kis­sa aiheeseen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Uskonkin, että asiakkaamme hyötyvät asiantuntemuksestamme parhaiten juuri osana HPP:n monipuolisia palveluita.

Ta­voit­tee­nam­me on erikoistua HPP:n perusajatuksen mukaisesti olennaiseen: tar­jo­amaan rat­kai­su­kes­kei­siä ja käy­tän­nön­lä­hei­siä neu­vo­ja, jot­ka pal­ve­le­vat asiak­kait­tem­me lii­ke­toi­min­nan tar­pei­ta.

Kirjoittaja
Sami Uoti
Osakas
HPP Asianajotoimisto

Sami Uoti on ol­lut mu­ka­na asian­ajo­toi­min­nas­sa vuo­des­ta 1991. Hä­nel­lä on mo­ni­puo­li­nen ko­ke­mus niin pie­nis­tä kuin erit­täin suu­ris­ta­kin yri­tys­sa­nee­raus- ja kon­kurs­si­asiois­ta. Uoti on toi­mi­nut koko asian­ajou­ran­sa ak­tii­vi­ses­ti tuo­miois­tui­mis­sa. Hän on avus­ta­nut pää­mie­hi­ään lu­kui­sis­sa vaa­ti­vis­sa ri­kos- ja si­vii­lioi­keu­den­käyn­neis­sä. Uoti on myös ko­ke­nut vä­li­mies.

Sami Uoti oli Hel­sin­gin Asian­ajo­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jä­sen 10 vuot­ta toi­mien yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2006-2010. Sami on toi­mi­nut vuo­den 2013 alus­ta kon­kurs­sia­siain neu­vot­te­lu­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na.

Jaa artikkeli